Aktuality

Úřední deska

Organizační pokyny k zápisu dítěte do 1. třídy ZŠ ve školním roce 2023/24

Zápis do 1. třídy školního roku 2023/24 se uskuteční v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, v 5. třídě.

Žádost se předává osobním podáním ve škole ve výše stanovených termínech. 

Na zápis do 1. třídy je potřeba rezervovat si termín na adrese praminek@praminek.cz.  Rezervace je možná od 1. 3. 2023.

Kritéria pro přijímání žáků 

Dovršení šesti let k 31. 8. 2023.

(uchazeči, na které se vztahuje povinná školní docházka)

10 bodů
Přítomnost dítěte u zápisu. 10 bodů
Předchozí docházka do MŠ Pramínek, nebo do jiné MŠ se stejně zaměřeným ŠVP – program Začít spolu. 20 bodů
Pomocné kritérium  – sourozenec, který je v době nástupu uchazeče žákem školy. 5 bodů
 

 

Pro školní rok 2023/2024 je kapacita 1. třídy 22 žáků.

 

Postup

 1. Vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 2. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor
  s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 15 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy,
  jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE.
 3. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ
  DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také u vstupu do 5. třídy.
 4. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě
  přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
 5. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o přijetí, písemnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2023.

 

K zápisu přinese zákonný zástupce:

A. Žádost o přijetí dítěte
• dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ
• rodný list
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

B. Žádost o odklad povinné školní docházky

• dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ

• dokument ŽÁDOST O ODKLAD
• rodný list
• doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky
• doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky

Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody.

Vedení školy

Dokumenty

Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva 2013/14

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2015/16

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2020/21

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2021/22

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva 2022/23

Výroční zpráva 2019/20

GDPR

Povinné informace

POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

Share This