R

Kroužky ZŠ Pramínek

   4

 

Dětem 1. i 2. stupně ZŠ jsou nabízeny po skončení vyučování v areálu školy kroužky a další zájmová činnost. 

Přihlašování na kroužky probíhá elektronicky.  

Závazné přihlášení do kroužku na e-mail magda.meznikova@praminek.cz od 1. 6. do 15. 6. 2023. Přihlašování bude probíhat ráno od 6.00.

Zahájení kroužků

Zahájení kroužků je v týdnu od 12. září 2023.

Písemná přihláška je ke stažení zde a bude se předávat až v prvním týdnu nového školního roku vychovatelce ŠD nebo třídní učitelce.

 Ve školním roce 2023/2024 nebude probíhat Laskominy a Koumáci.

Přihlášení do kroužku Jóga na e-mail: sona@seznam.cz

Výuku klavíru povede paní učitelka Michaela Šíblová (ČT, PÁ). Dny konání  výuky kytary se mohou změnit.

Termín platby kroužku za 1. pololetí je do 30. 9. 2023, termín platby kroužku za 2. pololetí je do 28. 2. 2024.  Platbu provádějte na účet 27-435680287/0100,variabilní symbol je stejný jako variabilní symbol na školné, specifický symbol 1111. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno dítěte a název kroužku. 

V případě dotazů se obracejte na vedoucí vychovatelku ŠD paní Magdu Mezníkovou.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

   

  Keramika (1.–5. třída) 

  lektor: Ing. Bc. Alena Bradáčová
  čas: 13:30–15:00 hod.
  cena: 1 400 Kč/pololetí

  Anotace: Záměrem kroužku je rozvíjet přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření a
  fantazii. V kroužku se děti seznamují s různými druhy keramických hlín a jejich správnými
  technikami zpracování. Své výrobky si po prvním výpalu – přežehu zdobí engobami,
  glazurami a popř. skleněnými střepy.

   

  Kutilové (1.–4. třída)

  čas: 13:30–15:00
  cena: 1 200 Kč/pololetí

  Anotace: Záměrem kroužku je rozvoj fantazie, trpělivosti a zručnosti. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky jako je malba temperovými barvami, tuší, tvorba ze sádry, malování klovatinou atd. Seznámí se s různorodým materiálem, s kombinováním technik a současně se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem. Odměnou jim bude radost z vlastnoručně vyrobených výrobků.

   

  Florbal (2.–5. třída)

  čas: 15:00–16:30
  cena: 1 000 Kč/pololetí
  výuka probíhá v sokolovně

  Anotace: Kroužek je určen všem dětem, které zajímá florbal. Kroužek je veden zábavnou a nenásilnou formou a je rozdělen na část průpravnou a hrací. V průpravné části je kladen důraz na seznámení se s pravidly, cvičení na koordinaci, vedení míčku a správné držení hole. Hrací část se zaměřuje na rozvoj týmového a strategického myšlení.

   

  Hra na kytaru

  lektor: Janko Petráš
  čas: 12:00–16:00
  cena: 30 min/týden, 2 200 Kč/pololetí

  Hra na kytaru

  lektor: Janko Petráš
  čas: 12:00–16:00
  cena: 30 min/týden, 2 200 Kč/pololetí

   

  Jóga

  lektor: Soňa Peterková
  čas: 13:30–14:15
  Přihlášení na: sona.peterkova@seznam.cz

  Platba mimo účet ZŠ a MŠ Pramínek.

  Anotace: V kroužku se učí jógové pozice formou her, správně využívat svůj dech.

  Čtenářský klub (1.–5. třída)

  lektor: Mgr. Kateřina  Bukovjanová
  čas: 13:30–15:00
  cena: hrazeno z projektu

  Anotace: Společný prostor pro ty, které baví číst, ale i pro ty, které zatím moc ne, ale rádi by  přišli na to, co na tom čtení všichni mají…
  Na pravidelných klubových setkáních budeme číst knihy podle svého vlastního výběru, ať už z bohatých zásob školní knihovny nebo odjinud. Vedle toho budeme pracovat s různými knihami a ukázkami z nich formou čtenářských lekcí za využití metod kritického myšlení vedoucích k prožitkovému a tvořivému čtení a učení.

   

  Deskové hry (1.–5. třída)

  čas: 13:30–15:00 hod.
  cena: hrazeno z projektu SBOŠ

  Anotace: Kroužek deskových her se zaměřuje na hraní a objevování moderních her známých i méně známých, komplexních i jednodušších, které u dětí rozvíjejí kooperativní a strategické myšlení. První pololetí je věnováno spíše hraní několika her zvolených pro městský turnaj
  brněnských škol. Druhé pololetí se hrají hry nejrůznějšího typu. Kroužek je také otevřen
  herním tipům, nápadům a přineseným hrám od dětí.

   

   

   

  Sportovní hry 

  lektor: Mgr. Petra ČernáTejkalová
  čas: 13:30–15:00 hod.
  cena: 1 000 Kč/pololetí

  Anotace: Jádrem všestranně zaměřeného kroužku jsou sportovně pohybové aktivity v různých
  podobách. Cílem je nabídnout dětem zábavné a pestré aktivity zahrnující míčové hry, týmové
  hry, koordinační cvičení a atletické či gymnastické prvky. Pozornost je věnována kooperaci a
  týmové spolupráci. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit. Jednou do
  měsíce se může konat speciální akce (např. návštěva lezeckého centra).

   

  Sportovní hry (3.–5. třída)

  lektor: Mgr. Jolana Tejkalová
  čas: 13:30–15:00 hod.
  cena: 1 000 Kč/pololetí

  Anotace: Jádrem všestranně zaměřeného kroužku jsou sportovně pohybové aktivity v různých
  podobách. Cílem je nabídnout dětem zábavné a pestré aktivity zahrnující míčové hry, týmové
  hry, koordinační cvičení a atletické či gymnastické prvky. Pozornost je věnována kooperaci a
  týmové spolupráci. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit. Jednou do
  měsíce se může konat speciální akce (např. návštěva lezeckého centra).

   

  ICT (začátečníci)

  lektor: Mgr. Kateřina Šenfluková
  čas: 13:30–14:30
  cena: hrazeno z projektu

  ICT (pokročilí)

  lektor: Mgr. Kateřina Šenfluková
  čas: 14:30–16:00
  cena: hrazeno z projektu

  Anotace: Činnost klubu ICT je zaměřena na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti
  žáků, a to např. formou používání robotických stavebnic a robotů, základů programování,
  využívání zařízení typu Arduino, Micro Bit, Raspberry Pi, Banana Pi apod., kybernetické
  bezpečnosti a prevence kyberšikany apod. V rámci klubu může také docházet k exkurzím do
  firem a společností zabývající se informačními technologiemi, výměnám zkušeností a
  diskusím s odborníky. Klub lze realizovat i formou používání vlastních digitálních zařízení
  žáků (BYOD).

  Parlament (1.–9. třída)

  čas: 13:30–14:30

  Nepřihlašovat! Volba proběhne v září.

  Hra na klavír

  lektor: Michaela Šíblová
  čas: 13:00–17:00
  cena: 30 min/týden, 2 200 Kč/pololetí

  Hra na klavír

  lektor: Michaela Šíblová
  čas: 12:00–16:30
  cena: 30 min/týden, 2 200 Kč/pololetí

   

  Angličtina  (4.–6. třída)

  lektor: Mgr. Marie Muthsamová
  čas: 13:30–14:30

  cena: 1 300 Kč/pololetí

  Anotace: Pojďme objevit sílu příběhů, a to rovnou v angličtině. V učebně totiž máme velkou hromadu krásných knížeček určených právě pro vás – pro děti, které se angličtinu teprve učí. A nebudeme jenom číst, ale taky malovat, povídat si, vyrábět a hrát příběhy. Že se vám to zdá těžké? Tak to přijďte zkusit a uvidíte samy.

   

  R

  Kroužky MŠ Pramínek

  Závazné přihlášení na e-mail praminek@praminek.cz od 13. 9. 2023 do 18. 9. 2023. Rozhodující je pořadí doručených přihlášení. Po potvrzovacím e-mailu odevzdejte písemnou přihlášku učitelkám v MŠ. Přihláška je stažení zde.
  Termín platby kroužku za 1. pololetí je do 30. 10. 2023, termín platby za 2. pololetí je 26. 2. 2024. Platbu provádějte po obdržení potvrzovacího e-mailu o přihlášení na účet školy 27-435680287/0100 se stejným variabilním symbolem jako je na školné, specifický symbol 1111. Do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku.
  Výuka kroužků začíná  2. 10. 2023 končí 20. 6. 2024.

   

   

  Předškolák

  lektor: Mgr. Renata Vykydalová
  čas: 15:00–15:45

  cena: 1 200 Kč/ pololetí

   

  Kapacita 10 dětí.

  Přípravný program „Maxík“ pro děti předškolního věku, zaměřený na rozvoj všech oblastí potřebných ke zvládnutí požadovaného trivia na základní škole  – čtení, psaní, počítání. Do přípravy jsou zařazovány úkoly, které rozvíjejí grafomotoriku, předčíselné představy, zrakovou a sluchovou diferenciaci, analýzu a syntézu.

   

   

   

   

   

   

  Angličtina

  lektor: Mgr. Marie Muthsamová
  čas: 14:30–15:15

  cena: 1 200 Kč/ pololetí

  Kapacita 8 – 10 dětí, od 4 let.
  Výuka probíhá metodou TPR (Total Physical Response). Základem této metody je postup podobný tomu, jakým se jedinec učí mateřskému jazyku. Využívá se her, obrázků, písniček, pohádek. Lekce probíhá výhradně v anglickém jazyce, aby děti mohly absorbovat všechny nové poznatky a následně díky zrcadlovému efektu relativně spontánně začít komunikovat v novém jazyce.

  Keramika

  lektor: Mgr. Dagmar Rašovská
  čas: 14:45–16:15

  cena: 1 400 Kč/ pololetí

   

  Kapacita 10 dětí (předškoláci).

  Lektorka přivede děti v 16.15 do MŠ. Pokud si budou rodiče vyzvedávat děti před keramickou dílnou (Heyrovského 13, 6. třída naproti brance v 16.00), je nutné o tom písemně
  informovat lektorku a učitelku ve třídě.

   

   

  Sportík

  lektor: Mgr. Jitka Herynková
  čas: 14:30–15:30

  cena: 1 000 Kč/ pololetí

  Cvičení probíhá v sokolovně.

   

  Kapacita 12 dětí. Od 4 let.

  Lektorka přivede děti v 15.45 do MŠ. Pokud si budou rodiče vyzvedávat děti před sokolovnou (v 15.30), je nutné o tom písemně informovat lektorku a učitelku ve třídě.

  Galerie

  Dokumenty

  ZŠ - Anotace Kroužků

  MŠ - Rozvrh Kroužků

  ZŠ - Přihláška do kroužku

  ZŠ - Rozvrh kroužků

  MŠ - Přihláška do kroužků

  Share This