O Pramínku

O Pramínku

Program Začít Spolu

nabízí dětem i rodičům:

 • plány osobního rozvoje
 • projektové plánování
 • spoluúčast rodičů na vzdělávání
 • činnost v centrech aktivit-rozvoj různých typů inteligence
 • začlenění dětí se zdravotním postižením i mimořádně nadaných

PRAMÍNEK

skrývá v jednotlivých písmenech důležité aspekty tohoto programu:

P

Prostředí třídy je členěno v MŠ a na 1. stupni ZŠ do center aktivit, (2. stupeň týmová výuka-integrace předmětů) umožňuje rozvíjení různých typů inteligence (učení H. Gardnera).

Plánování a projekty umožňují dětem i rodičům podíl na připravovaných akcích. Děti se učí přijímat změny a také se s nimi vyrovnat (rozpad rodiny, změna bydliště, jiný učitel…)

Pravidla a jejich sestavování (podílejí se také děti – žáci-učitel). Jejich dodržování umožňuje příjemný život ve škole mezi vrstevníky i dospělými. Jsou pozitivně formulována (co udělat aby…)

R

Rodiče jsou partnery školy, společně s učiteli sestavují individuální vzdělávací plán, informují učitele o zájmech dítěte-žáka. (Popřípadě i vzniklých problémech). S učitelem, dítětem-žákem kontrolují plnění plánu. Mohou navštívit výuku ve třídě, zapojit se do aktivit třídy-školy. Působit na své dítě v souladu s principy programu Začít spolu.

A

Alternativa: učitel i rodič se zaměřují na pozitivní stránky vývoje dítěte a k tomu jsou voleny metody práce, které informují dítě o jeho úspěších, rozvíjejí jeho osobnost, typy inteligence, aby podle svých schopností a možností zvládalo kompetence Rámcového vzdělávacího programu-Školního vzdělávacího programu).

Učebnice nejsou závazným materiálem k výuce. K výuce jsou využívány encyklopedie, exkurze, besedy, internet, divadla, koncerty….

Aktivita, asertivita všech zúčastněných je respektována, ale zároveň se učí toleranci (vyslovit vlastní názor neznamená, že musí být přijat ostatními). Děti se učí navzájem si pomáhat, při potřebě pomoci mohou požádat učitele, když problém nelze vyřešit vzájemně mezi dětmi – žáky.

Adaptace na prostředí, sociální skupinu (učitel, žák, rodič) je důležitá pro zdárný průběh výchovy a vzdělávání a proto jí věnujeme velkou pozornost již od mateřské školy.

M

Mateřská škola: předškolní věk je obdobím velkého rozvoje všech typů inteligence. Odborníci upozorňují, že již v žádném dalším období života nedojde k tak velkému nárůstu vědomostí, slovní zásoby a dovedností. Naše mateřská škola pěstuje v dětech pozitivní přístup ke vzdělávání, vede je k pozitivnímu životu, s respektu a vytrvalosti k vytyčeným cílům vlastním i školního vzdělávacího programu.

Metody práce jsou voleny tak, aby zdůrazňovaly pozitivní průběh vztahů mezi jednotlivcem, skupinou, učitelem, rodičem. Dítě (žák) má snahu o získávání informací z různých zdrojů (encyklopedie, televize, internet …), aktivně se zapojuje do průběhu vzdělávání s respektováním k dodržování pravidel třídy, Řádu školy.

Í

Individuální přístup: děti nejsou navzájem srovnávány. Tím, že nedoporučujeme v předškolním věku soutěživost, zamezujeme vzniku šikany. Individuálním vzdělávacím plánem rozvíjíme také oblasti, kde má dítě nedostačivost nebo talent. Všechny děti – žáci naší školy mají sestavený individuální vzdělávací plán rozvoje. Hodnocení je slovní (1.–5. třída, od 6.–9. třídy kombinované.)

Integrace: je proces, který patří k životu naší školy. Nikoho nevyčleňujeme, pouze upravujeme podmínky jeho rozvoje ve spolupráci s odbornými pracovišti.

N

Nabídka pomůcek v centrech aktivit umožňuje všem dětem-žákům rozvoj vědomostí na základě výběru činností, za jejichž plnění zodpovídá a kterou si plánuje.

Názorné pomůcky rozvíjející smysly jsou důležitým prvkem našich vzdělávacích metod. Nezapomínáme ani na rozvíjení hmatových schopností, abychom vytvořili u dětí potřebné dovednosti.

E

Ekologie: patří k životu vyspělé společnosti. Zúčastňujeme se projektů, které podporují u dětí šetrný vztah k přírodě. Od roku 2019 nám byl udělen titul SVĚTOVÁ ŠKOLA.

K

Komunikace: vyslovování myšlenek, přání, tužeb, názorů, ocenění, je hlavní náplní ranního a hodnoticího kruhu. Rodičům je nabízena pro děti-žáky i péče logopedická, konzultace zaměřené ke zlepšení vědomostí, pečujeme také o děti – žáky s výjimečnými schopnostmi-nadáním.

Začít spolu v Pramínku

Jak vypadá program Začít spolu v podmínkách naší školy

Naši žáci každodenně začínají den komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.

Následuje první blok výuky, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci. Specifikou Pramínku je to, že v průběhu relaxace zahrnující svačinu využívají děti i učitelé přilehlé zahrady a terasy, každá třída tu svoji.

Ve druhém bloku (po půlhodinové přestávce) přijdou na řadu každodenně-centra aktivit. (u žáků 2. stupně týmová spolupráce. Výuka je integrována do logických celků, aby si žáci lépe učivo zapamatovali. Záleží na rozvrhu a učiteli, zda centra (týmovou činnost). Pro naše učitele znamenají centra aktivit, zařazování metod práce, které korespondují se zkoumáním, hledáním informací-bádáním, prací v týmu. Každý žák zodpovídá za část úkolu. Promítá se do výukových aktivit integrovaná tematická výuka (ITV). V praxi to znamená, že když třída pracuje na části projektu. Příklad Stromy. V centru čtení děti o stromech čtou, v centru psaní o nich píší, ale třeba v matematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě s ohledem na věk, s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.

Práce v centrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti-žáci na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se s věkem zvyšuje) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co je vhodné udělat jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly hodnotit-oceňovat, spolupracovat a o své činnosti uměly komunikovat. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil, s jakou mírou spolupracoval. Mohou také doplnit, co by mohlo být děláno jinak a proč.

Specifikem naší školy je tzv. televizní vysílání, (2. stupeň prezentace různých zadání v Power pointu.). Umět se vyjádřit před diváky – spolužáky, to chce přípravu, odvahu, notnou dávku zjištěných informací. V Pramínku vedeme děti – žáky postupně a systematicky k tomu, aby dokázaly prezentovat svůj názor před vrstevníky, učiteli, spolužáky, rodiči, aby zdokonalovali svoje komunikativní-řečnické dovednosti.

Čtení se u nás učí převážně genetickou (neboli písmenkovou) metodou, tedy tou nejpřirozenější. Podle toho, jak žák reaguje se nabízí i forma globální metody. V počátcích výuky psaní mohou psát děti samozřejmě tiskacími písmeny.

Jste u nás vítáni

Přijďte se k nám podívat.

Pokud budete chtít navštívit naši školu, domluvte se prosím předem telefonicky s třídním učitelem, abyste náhodou nepřišli v den, kdy bude třída mimo budovu školy.  Děkujeme za pochopení.

Orgány společnosti

.

Správní rada obecně prospěšné společnosti je nejvyšší řídící orgán. Jmenuje ředitele o. p. s.

·         předseda: Mgr. Bc. Barbora Dvořáková

·         členové: MUDr. Leo Havelka,  PhDr. Vítězslav Koudelka, Ing. Jiří Kříž, Ph.D., Barbora Staffa, doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., Mgr. Eliška Kovářová, Mgr. Bc. Šárka Hudeová, Mgr. Petr Šurek

Zápisy z jednání jsou k dispozici na základě objednání telefonem v kanceláři ředitelky.

 

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti  je kontrolní orgán o. p. s.

·         předseda: Ing. Tatiana Mifková 

·         členové: PaedDr. Božena Havelková, Ing. Rudolf Trávníček

Zápisy z jednání jsou k dispozici na základě objednání telefonem v kanceláři ředitelky

Orgány společnosti

Mgr. Bc. Barbora Dvořáková

 • předsedkyně správní rady
 • e-mail: spravni.rada@praminek.cz

Ing. Tatiana Mifková

 • předsedkyně dozorčí rady
 • e-mail: dozorci.rada@praminek.cz

  Základní údaje

  Základní škola zahájila činnost 1. září 1998, kdy byla MŠMT ČR registrována do sítě škol na adrese Heyrovského 13 v Brně (v budově bývalých jeslí). Byla založena jako pokračování výchovně vzdělávací koncepce Step by step (Začít spolu), s jejíž realizací začala mateřská škola (na adrese Heyrovského 11) již v roce 1995. Ke sloučení obou zařízení došlo v roce 2001. Obě budovy poskytl do bezplatného užívání ÚMČ Brno-Bystrc.

   

  Základní údaje

  Název: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

  IČ: 25348221

  Organizační forma: obecně prospěšná společnost

  Zakladatelé: Mgr. Bc. Barbora Dvořáková, MUDr. Leo Havelka

  Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Helena Hlouchová

  Předsedkyně správní rady: Mgr. Bc. Barbora Dvořáková

  Předsedkyně dozorčí rady: Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.

  Datum založení organizace: 25. srpna 1997

  Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1998

  Datum poslední aktualizace školského rejstříku: 8. 7. 2022

   

  Obecně prospěšná společnost

  Obecně prospěšná společnost je určena zákonem č. 231/2010 Sb.

  Historie a současnost

  Historie

  Obecně prospěšná společnost

  byla založena na základě zákona 248/1995 Sb., zápisem u KOS v Brně dne 25. 8. 1997 (obchodní rejstřík odd. 0, vložka 42.) pod názvem Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s., se sídlem Heyrovského 13 Brno.

  Zakladatelky byly PaedDr. Božena Havelková a Mgr. Eliška Kovářová. Tomuto aktu předcházely dlouhé „boje“ o budovu Heyrovského 13, která byla připravena ve Fondu národního majetku v Praze k privatizaci. Zpět ji obdržel do vlastnictví MMB, který ji v bezplatném pronájmu poskytl k užívání obecně prospěšné společnosti.

  Do rejstříku škol MŠMT ČR byla škola zapsána ke dni 1. 9. 1998. Tohoto dne byla slavnostně otevřena první třída základní školy, která měla 16 žáků, z tohoto počtu byla jedna žákyně integrována s hendikepem. Ředitelkou školy byla Správní radou jmenována PaedDr. Božena Havelková, která funkci vykonávala do roku 2007. Do června 2016 jsme vzdělávali žáky prvního stupně (od 1. – 5. třídy). Od 1. 9. 2016 je rozšířena výuka také na druhý stupeň základní školy.

  V období od roku 1998 byla ještě mateřská škola zřízena městskou částí Brno Bystrc a čítala sedm tříd. Od roku 2001 byla již součástí obecně prospěšné společnosti také mateřská škola, která sídlila v budově Heyrovského 11.

  Důvod založení obecně prospěšné společnosti

  Název PRAMÍNEK symbolizuje důležitost vzdělávání a kultivovanosti dítěte stejně, jako zdroj vody je nezastupitelným pro život. Také jednotlivé hlásky slova nám sděluji, co škola nabízí (zde nabídne se část P-plánování, projekty … R-rodiče, radost, relaxace …)

  Od roku 1995 se učitelky mateřské školy vzdělávaly pod vedením OSF Praha v metodách práce programu ZAČÍT SPOLU. Mateřská škola byla jediná z Jihomoravského kraje, která začala od roku 1995 program realizovat, který podobně jako Montessori, Waldorfská škola, Dalton, vychází z pragmaticky orientované pedagogiky. Psychologické principy se řídí učením Howarda Gardnera o více typech inteligence. Program ZAČÍT SPOLU je vstřícný a v praxi se využívají moderní vzdělávací pomůcky včetně počítačové technologie. Součástí mateřské školy byla vždy alespoň jedna třída zaměřením na zkvalitnění výslovnosti – komunikace = Logopedická třída.

  Žádná ze státních základních škol nechtěla program Začít spolu přijmout, pro velmi náročnou přípravu učitelek. Z tohoto důvodu tedy vznikla naše škola, aby děti z mateřské školy mohly stejnými přístupy a metodami pokračovaly ve výuce. Naší snahou bylo umožnit dětem, žákům (i rodičům) vzdělávání bez stresu, nátlaku na množství poznatků, ale abychom nabídli dětem, žákům rozvoj kompetencí podle jejich možností, schopností. Prožívat radost z poznávání svých žáků, upřednostnit v přístupu ve vzdělávání tvořivost, aktivitu, komunikaci a budovat volní úsilí k překonávání překážek je posláním našich pedagogů.

  Prostředí

  Prostředí tříd je uzpůsobeno rozvoji dítěte-žáka vybavením v centrech aktivit, dle jednotlivých typů inteligence.

  Děti a žáci v centrech aktivit si vybírají úkoly z pestré nabídky pedagogů a rozvíjejí v činnostech různé typy inteligence. Pedagog pozoruje, zaznamenává a sděluje rodičům projevy dítěte a společně sestavují Plán Osobního Rozvoje (POR). S rodičem probíhá Individuální hodnocení sestavených úkolů plánu a to 2 x ročně.

  Hodnocení je slovní, pozitivně formulováno, které vystihuje silné stránky – schopnosti dítěte, žáka.  POCHVALA = OCENĚNÍ je konkrétní a je směřována k dítěti s individuálním oslovením a cíleným oceněním. Také děti a žáci jsou vedeni k oceňování „těch druhých“ za pomoc a spolupráci.

  Pravidla chování – jednání s jejich pozitivní slovní formulací si společně dítě – pedagog vytvářejí od mateřské školy. V mateřské škole ke slovnímu vyjádření nesmí chybět obrázek, který je pro dítě signálem k porozumění slovnímu obsahu.

  Spolupráce s Rodinou

  Spolupráce s rodinou má také určitá pravidla. za pedagogický proces zodpovícá od novely zákona 231/2010 Sb. pedagogická ředitelka, která přijímá učitelky, vychovatelky, asistentky pedagoga, určuje jejich kompetence, řídí metodické porady a stanovuje dle platných norem vlády a MŠMT ČR vnitřní pravidla pro zaměstnance a žáky.

  RODIČE MOHOU PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S TŘÍDNÍ UČITELKOU VSTOUPIT DO VÝUKY a pozorovat své dítě a S UČITELEM INDIVIDUÁLNĚ KOMUNIKOVAT. Svoje návrhy může navrhnout a zapsat do PLÁNU OSOBNÍHO ROZVOJE. Součástí plánu je zápis o odpovědnosti, kdy bude kontrolován výsledek s podpisem rodiče, učitele, žáka. Tradičně rodiče pořádají pro žáky 1. stupně ZŠ jarní karneval, společně s učiteli organizují další tradiční aktivity

  (Den rodiny, Zimní Pramínkování, Společenský večer …). V jednotlivých šatnách tříd jsou umístěné schránky, kam je možné přispívat inspiracemi. Rodiče mohou i anonymně o schránek ukládat svoje náměty ke zlepšení výchovně – vzdělávací činnosti (JAK a PROČ).

  Současnost

  Pramínek je škola, ve které podporujeme příznivou atmosféru, týmovou spolupráci a kolegiální vztahy. Děti a žáky vedeme k tvořivosti, vnitřní motivaci, aktivitě a samostatné práci. Prioritou je pro nás vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je podpořeno individuálním přístupem. Rodič a pedagog společně sestavují PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE  dítěte – žáka.

  V roce 2018  jsme získali titul SVĚTOVÁ ŠKOLA.  Světová škola je místem, kde přirozenou součástí výuky a života školy jsou globální témata. Žáci se pod vedením týmu učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě. Společně pak identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení.

  V současnosti jsou v mateřské škole tři třídy. Na pracovišti Heyrovského 11 je kapacita dvou tříd 39 dětí a jedna třída na pracovišti Čihadla s počtem 22 dětí. Základní škola je od roku 2016 školou úplnou. To znamená, že zahrnuje všechny třídy 1. i 2. stupně. Nyní jsou třídy 1. stupně naplněny do maximální kapacity 22 žáků a třídy 2. stupně mají zatím průměrně 12 žáků v ročníku. Obsah vzdělávání je daný školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, s názvem „Pramínek.“ Na 1. stupni je obohacený o nabídku nepovinného předmětu Základy golfu. Na 2. stupni jsou v nabídce povinně volitelné předměty Sportovní výchova, Konverzace ve ŠJ s rodilým mluvčím, Přírodovědné praktikum a Komunikace v ČJ.  Součástí výuky jsou exkurze, návštěva kulturních akcí, knihoven. Umožňujeme propojování teorie a praxe. Anglický jazyk se vyučuje od 1. třídy a druhý cizí jazyk (španělský) je zařazen do výuky od 6. třídy. Také na 1. stupni se mohou žáci v zájmové činnosti seznamovat se základy španělského jazyka. Každé dítě má sestavený Plán osobního rozvoje, který vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (předškolní vzdělávání) a je podkladem pro rozvoj individuality žáka/dítěte. Při  konzultacích, které probíhají dvakrát ročně, sleduje rodič, pedagog a žák jeho plnění.  Součástí základní školy je i školní družina, která je v provozu do 17.00 hodin. V rámci pobytu ve školní družině mají žáci možnost účastnit se zájmových kroužků, které zahrnují hudební aktivity (výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, bicí), výtvarné aktivity (keramika, kreslení), rukodělné práce (vaření, kutilové), sportovní (florbal, míčové hry, společenský tanec, jóga), jazykové kurzy (angličtina, španělština), přírodovědně zaměřený kroužek a čtenářský klub. Žáci 1. i 2. stupně se podílejí na vydávání školního časopisu Kamínek, který vychází zpravidla 2x za školní rok.

   Škola podporuje další vzdělávání pedagogů k prohlubování jejich profesních dovedností. Důraz je kladen zejména na oblasti osobnostního rozvoje, kritického myšlení, oborově zaměřené vzdělávání. Každý pedagog je povinen absolvovat vzdělávání v programu Začít spolu. Podporujeme vzdělávání z projektu MŠMT ČR – Šablony.

   Jak v mateřské, tak v základní škole naše škola dodržuje zásady programu Začít spolu:

  • pedagogové v komunikaci s dětmi, rodiči i s kolegy/kolegyněmi používají respektující přístup (vzájemná důvěra, jasně daná pravidla, rovnováha mezi stanovením hranic a vyhověním potřebám a přáním dítěte),
  • výuka je konstruktivisticky zaměřená (aktivita dětí převládá nad aktivitou vyučujících, děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání, mají možnost zasahovat do plánování svého učení), podílejí se na sestavování pravidel, které vedou k socializaci skupiny – třídy,
  • výuka je individualizovaná (učitel/ka pozoruje, mapuje a reaguje na různé vzdělávací potřeby dětí, jejich přání a očekávání, nabízí různé typy, formy a úrovně činností. Děti mají možnost volby alespoň ze dvou nabídek obsahu učiva, každé dítě by mělo zažít úspěch),
  • vzdělávací program probíhá v integrovaných blocích a tématech,
  • je dodržována struktura dne: ranní kruh, centra aktivit (výuka v blocích), reflexe činností, sebehodnocení je pozitivně zaměřené „co se mi podařilo a co ještě chci zvládnout.“,
  • prostředí třídy je uspořádáno do center aktivit (odpovídající typům inteligence), Horvarda Gardnera. Jsou vybavená vhodnými pomůckami a materiály, které jsou dětem dostupné a mohou je využívat nejen ke hře, ale i svému učení. Dbáme na to, aby se na procesu zapamatování podílel vedle ostatních smyslů také hmat = činnost (při činnostním učení si pamatujeme 90 % informací),
  • ve třídě jsou pravidla, která byla vytvořena ve spolupráci s dětmi, jsou pozitivně formulována, aktivně používána a dodržována,
  • učitel/ka dává dětem popisnou zpětnou vazbu, vede je k sebehodnocení a pozitivnímu hodnocení vlastního úsilí a úsilí svých spolužáků.

  Běžnou součástí činnosti ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., je péče a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a o děti nadané.

  Každým rokem ve škole přijímáme návštěvy studentů z partnerského města Stuttgart. Spolupracujeme s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity – Ústavem románských jazyků a literatur. Jejich  zahraniční studenti pro nás připravují aktivity, které souvisejí se španělskou kulturou.

  TRADIČNÍ AKCE

  • Posada – španělská oslava Vánoc
  • Dny rodiny (podzim, jaro)
  • Pasování na čtenáře
  • Lyžařský výcvikový kurz
  • Sezónní bruslení
  • Zimní Pramínkování = vánoční jarmark a kulturní vystoupení
  • Zahradní slavnost = sportovní den
  • Lyžování- výjezdy na vleky v okolí
  • Aktivity s rodiči a prarodiči
  • Karneval – masopustní období
  • Společenský večer
  • Škola v přírodě
  • Sportovní den Pramínku = sportovně společenská aktivita pro žáky a rodiče ve sportovním areálu Káčata (Brno-Komín)

   

  SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY, PROJEKTY

   MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Kníničky

  • MMB
  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  • Fakulta chemická VUT v Brně
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická, Brno
  • VUT Brno
  • Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Brno-Bystrc
  • Sokolovna Bystrc
  • Welnes Kuřim
  • ZOO Brno
  • Rezekvítek
  • Pedagogicko-psychologická poradna Brno Kohoutova, Zachova, Hlinky, Hybešova a Speciálně pedagogické centrum Veslařská, Sekaninova, Štolcova
  • Společnost SITA CZ, a.s.
  • Liga lidských práv
  • Biskupství brněnské
  • Nadace Veronika
  • Nadace ČEZ
  • Nadační fond Světluška
  • Lemur VSA, s.r.o.
  • EKO Gymnázium – Polygram (podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti)
  • INTERREG – projekt na podporu polytechnické výchovy – vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ
  • MPSV ČR – projekt Zaměstnanost, DĚTSKÉ SKUPINY Žabka a Želvička
  • MAP – projekt k podpoře prevence školní neúspěšnosti

   

  O škole

  Cíle:

  Individuální vzdělávací plány (přihlížejí ke schopnostem, nadání a potřebám jednotlivých dětí / žáků)
  Inkluze žáků se zdravotním postižením i mimořádně nadaných
  Partnerství s rodinou – Smlouva o spolupráci ŠKOLA – RODINA – ŽÁK / DÍTĚ
  Projekty- cílené plánování učiva umožňuje prolínání jednotlivých učebních předmětů a vede děti / žáky ke zkoumání a samostatnému získávání vědomostí
  Změny – jejich přijetí umožňuje přizpůsobit se a zvládat životní i společenské proměny snadněji
  Centra aktivit (slouží k rozvoji různých typů inteligence – učení H.Gardnera)

  Nabízíme další obecně prospěšné služby:

  – výchovu a vzdělání dětí, mládeže i dospělých
  – integraci a poskytování speciálně-pedagogické a psychologické péče
  – organizaci kurzů pro rodiče i veřejnost
  – zájmové aktivity, výstavy
  – stravování dětí

  Celý prostor tříd je rozčleněn do Center aktivit odpovídajících učení o typech inteligence H. Gardnera. Při činnostech v centrech se postupně děti naučí pracovat v týmu, respektovat stanovená pravidla, která vedou ke kamarádství a přátelství. Dovedou požádat o pomoc a ocenit spolupráci druhých. Každé dítě má sestaven ve spolupráci s rodiči individuální vzdělávací plán a jeho pravidelné kontroly vedou  ke splnění stanovených výchovných a vzdělávacích cílů. Pozitivní přístup k životu je ovlivněn vedením k tvořivosti, samostatnosti, nezávislosti, respektování přání a názoru spolužáků, úctě k dospělým.

  Třídy jsou vybaveny encyklopediemi i dalšími moderními pomůckami (interaktivní tabule, flipcharty, počítače…) Dětem je nabízeno rozvíjení schopností v ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH, které organizuje školní družina. Učitelé při hodnocení zdůrazňují, pozitivní stránky, kvalitu a výjimečnost  a svoje žáky hodnotí slovně (1. – 4. třída), od 5. třídy pak hodnotí známkami. Pedagogičtí zaměstnanci projevují dětem a žákům svůj zájem a lásku, která je jim opětována.

  PŘIJĎTE MEZI NÁS, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !

  Bulletin 2020

  Financování školy

  Zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Pramínek je obecně prospěšná společnost.

  Škola je zařazena v síti škol MŠMT a může uplatňovat nárok na státní dotace. Nicméně školu nelze financovat pouze ze státních příspěvků, proto se na financování jejího provozu podílejí také rodiče. Od 1. 9. 2018 je mezi Základní školou a Mateřskou školou Pramínek, o.p.s. uzavřená nová nájemní smlouva na dobu 10 let a za pronájem budov a zahrad je stanovené nájemné.  Z tohoto důvodu bylo od 1. 9. 2018 školné zvýšeno.

   

  Zdroje našich příjmů

  • ze státního rozpočtu 
  • ze školného 
  • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, projekty vyhlášené MŠMT, EU)

  Výše školného

  • základní škola (bez stravy): od 1. 9. 2022 2 500 Kč/měsíc
  • mateřská škola pracoviště Heyrovského 11 (bez stravy):  od 1. 9. 2022 2 500Kč/měsíc
  • mateřská škola pracoviště Čihadla 1 (bez stravy):  3 900 Kč/měsíc
  • dětská skupina:  od 1. 9. 2023: děti od 1,5 roku do 3 let k 31. 8. 2023 4 700 Kč/měsíc; děti od 3 let 7 000 Kč/měsíc

  GDPR

  Záznam o činnostech zpracování dle článku 30 nařízení GDPR – Covid_zaměstnanec_škola

  Záznam o činnostech zpracování dle článku 30 nařízení GDPR – Covid_žáci

  GDPR informační povinnost – COVID testování

  Informace pro oznamovatele

  Informace pro oznamovatele

  Kontakt

  Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

  Heyrovského 13,  Brno 635 00
  +420 546 221 559
  praminek@praminek.cz

  Datová schránka: h29jtw7

  IČ: 25348221
  Bankovní spojení: Komerční banka  č. ú. 27-0435680287/0100

   

  Statutární orgán – ředitelka

  Mgr. Helena Hlouchová

  546 221 559, 773 899 655
  praminek@praminek.cz

  helena.hlouchova@praminek.cz

  Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

  Mgr. Markéta Košumberská

  marketa.kosumberska@praminek.cz

  Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň

   PhDr. Andrea Kousalová

   Základní škola

   Pedagogové

   1.A, Mgr. Martina Pazderková
   martina.pazderkova@praminek.cz

   2.A, Mgr. Adéla Frimlová
   adela.frimlova@praminek.cz

   2.A, Dalibor Uhrovič
   dalibor.uhrovic@praminek.cz

   3.A, Mgr. Hana Hložková
   hana.hlozkova@praminek.cz

   4.A, Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
   renata.stibalova@praminek.cz

   5.A, Mgr. Markéta Košumberská
   marketa.kosumberska@praminek.cz

   6.A, Mgr. et Mgr. Hana Kučerová
   hana.kucerova@praminek.cz

   7.A, Mgr. Michaela Hrubá
   michaela.hruba@praminek.cz

   8.A, PhDr. Andrea Kousalová
   andrea.kousalova@praminek.cz

   9.A, Mgr. Dagmar Rašovská
   dagmar.rasovska@praminek.cz

    

    

    

   Speciální pedagogové

   Mgr. Jolana Tejkalová
   jolana.tejkalova@praminek.cz

   Ing. et Bc. Alena Bradáčová
   alena.bradacova@praminek.cz

    

   Učitelé anglického jazyka

   Mgr. Adéla Frimlová
   adela.frimlova@praminek.cz

   Mgr. Hana Kučerová
   hana.kucerova@praminek.cz

   Mgr. Marie Muthsamová
   marie.muthsamova@praminek.cz

   Učitelé španělského jazyka

   Mgr. Michaela Hrubá
   michaela.hruba@praminek.cz

   Učitelé německého jazyka

   Mgr. Táňa Soto Janošová
   tana.janosova@praminek.cz

   Ostatní učitelé

   Mgr. Kateřina Bukovjanová, ČJ, ICT
   katerina.bukovjanova@praminek.cz

   Ing. et Mgr. Kateřina Šenfluková, ICT
   katerina.senflukova@praminek.cz

   Mgr. Táňa Soto Janošová, HV
   tana.janosova@praminek.cz

   Kristýna Babincová, PŘ
   kristyna.babincova@praminek.cz

   Mgr. Jolana Tejkalová, TV
   jolana.tejkalova@praminek.cz

   Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D, M, F, CH

   marketa.kylouskova@praminek.cz 

    

   Mateřská škola

   Ptáčci

   Heyrovského 11

   Aneta Mitášová
   Marcela Dědková

   tel.: 773 899 608

   e-mail: ptacci@praminek.cz

   Koťátka

   Heyrovského 11

   Mgr. Tereza Mahdalová

   Bc. Klára Valešová

   tel.: 773 899 609

   e-mail: kotatka@praminek.cz

   Rybičky

   Čihadla 1

   Kamila Rampulová
   Bc. Monika Dvořáčková

   tel.: 773 899 617

   e-mail: rybicky@praminek.cz

    

   Dětská skupina

   Žabky

   Dita Franzlová, 
   Lenka Závišková

   tel.: 773 122 010

   e-mail: zabky@praminek.cz

   Želvičky

   Dana Gricová,

   Eliška Císařová

   tel.: 773 122 012

   e-mail: zelvicky@praminek.cz

   Vedoucí vychovatelka

   Mgr. Magda Mezníková
   magda.meznikova@praminek.cz

   1., 2, 3. oddělení
   Heyrovského 11
   tel.: 605 979 411

   4. oddělení
   Heyrovského 13
   tel.: 777 322 922

   Jídelna

   Vedoucí stravování

   Olga Vašková
   546 221 559

   olga.vaskova@praminek.cz

   Hlavní kuchařka

   Jana Bártová

   546 220 532

   Kontakt pro přihlášení a odhlášení obědů

   546 220 532.

   Ekonom školy

   Olga Vašková
   546 221 559

   olga.vaskova@praminek.cz

    

    

   Pověřenec pro ochranu osobních údajů

   Bc. Jaroslav Kocián
   gdpr@jkaccounting.cz
   725 654 319
   Datová schránka: mqhehgz

   Školní psycholog

   Mgr. Ivana Žahourová
   skolni.psycholog@praminek.cz

    

   Dotazy na Nás

   Kontaktujte nas

   6 + 7 =

   Share This