Aktuality

Koťátka se loučí se sluníčkem

Práce na zahradě, hrabání listí, louskání ořechů, sběr šípků a kaštanů,...   Ano i tohle patří k podzimu. Se třídou koťátek jsme se do toho tedy pustili. Nejdříve jsme se ale jak se patří rozloučili s teplým počasím při opékání špekáčků. Kamila Rampulová, Bc. Klára...

číst více

Koťátka se loučí se sluníčkem

Práce na zahradě, hrabání listí, louskání ořechů, sběr šípků a kaštanů,...   Ano i tohle patří k podzimu. Se třídou koťátek jsme se do toho tedy pustili. Nejdříve jsme se ale jak se patří rozloučili s teplým počasím při opékání špekáčků. Kamila Rampulová, Bc. Klára...

číst více

Recyklovaná šipkovaná

Znáte hru na šipkovanou? Myslíme tu zábavu pro děti, která se hraje venku v přírodě a děti při ní postupují podle šipek a na stanovištích plní úkoly? Ano, přesně takovou nachystali předškoláci pro mladší děti. Předškoláci vymysleli, aby mladší děti  na stanovištích...

číst více

Září v Koťátkách

Měsíc září ve třídě Koťátek byl ve znamení seznamování, tvoření společných pravidel a v neposlední řadě také podzimních výletů. Po řádném prozkoumání okolí naší školky jsme se vydali i na delší výlety. Zvládli jsme výstup na rozhlednu a také jsme vyluštili tajenku v...

číst více

Září v Koťátkách

Měsíc září ve třídě Koťátek byl ve znamení seznamování, tvoření společných pravidel a v neposlední řadě také podzimních výletů. Po řádném prozkoumání okolí naší školky jsme se vydali i na delší výlety. Zvládli jsme výstup na rozhlednu a také jsme vyluštili tajenku v...

číst více

Měsíc plný zážitků

Začátek května jsme věnovali maminkám a jejich svátku. Děti s radostí vytvořily dárečky a přání, které sklidily velký úspěch a radost. Největším překvapením byla nástěnka s portréty maminek a odpověďmi dětí na záludné otázky. Také jsme se dozvěděli spoustu...

číst více

Mateřská škola Pramínek

Mateřská škola Pramínek funguje od roku 2001 pod komplexem mateřské a základní školy, kde probíhá vzdělávání podle programu Začít spolu. Zřizovatelem školy je ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s, která vznikla v roce 1997.

   

  Principy vzdělávání dětí v MŠ
  • dostatečné množství zážitků, názorných pomůcek, aby se na vzdělávací aktivity zapojilo co nejvíce smyslů
  • rozvoj komunikace prostřednictvím zařazování prvků dramatických včetně her námětových, tvořivých, konstruktivních a slovních
  • prostory jsou upraveny pro činnosti v centrech aktivit
  • denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb dětí, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla
  • prodlužování pobytu dětí venku, při vhodném počasí přesunutí činnosti ze třídy na zahradu
  • zaměření se na větší samostatnost dětí v obsluze při chystání jídla a stolování
  • všichni zaměstnanci školy pracují na vytváření laskavého a vlídného prostředí
  • důraz je kladen na respektující způsob komunikace k dospělým i k dětem
  • nově příchozím dětem je umožňována postupná adaptace na nové prostředí – popř. i za spoluúčasti rodičů
  • respekt k individualitě dětí, pedagogové se zaměřují na poznávání individuálních potřeb, zájmů a možností dětí, dbají na celkovou individualizaci v přístupu k dětem, na oceňování jejich osobních pokroků ve vývoji a vzdělávání
  • učíme děti chápat zodpovědnost za své jednání, necháváme jim pocítit přirozené následky a poskytujeme zpětnou vazbu
  • věkově smíšené třídy dětí s počty dětí odpovídajícími prostorovým možnostem jednotlivých tříd
  • vyvážený poměr spontánních a řízených činností
  • logopedickou prevenci zajišťuje speciální pedagog se zaměřením na logopedii
  • mimoškolní aktivity – lyžařská škola, bruslení, plavání, keramika či seznamování s cizím jazykem – jsou zajišťovány profesionálními odborníky

   

  Rodiče součástí školy
  • Mateřská škola podporuje aktivní spoluúčast rodičů. Rodiče se mohou účastnit různých aktivit a programů svých dětí, stejně tak nabízených neformálních setkání, která jsou pravidelně zařazena v průběhu školního roku.

   Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích svých dětí v rámci individuálních konzultací. Informovanost rodičovské veřejnosti zajišťují nástěnky v prostorách školy a webové stránky. V týdenních intervalech jsou informováni o obsahu vzdělávací práce (plán aktivit znázorněný v myšlenkových mapách a téma aktuálního integrovaného bloku) v jednotlivých třídách a stejně tak pravidelně jsou prezentovány výsledky vzdělávacích aktivit dětí v prostorách šaten dětí.

   Pro děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky jsou organizovány od listopadu do dubna edukativně stimulační skupiny, kterých se také aktivně účastní jejich rodiče. Obsah vzdělávání ve skupinách cíleně pracuje na vyrovnávání nerovnoměrného vývoje dětí a připravuje celou rodinu na vstup dítěte do primárního vzdělávání. Program skupin zahrnuje 10 lekcí.  Obsah jednotlivých lekcí zahrnuje základní oblasti pro úspěšné zahájení povinné školní docházky – jemná motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, časoprostorová orientace, základní matematické představy, řeč a myšlení.

    

  K čemu jsou děti vedeny
  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství.
  Režim dne
  • 7.30 – 8.30: setkávání dětí ve třídě, volné hry dětí, pohybová chvilka, postupná svačina
  • 8.30 – 9.45: ranní kruh, činnosti v CA, reflexní kruh
  • 9.45 – 11.45: pobyt venku
  • 11.45 – 12.30: hygiena, oběd
  • 12.30 – 12.45: příprava na odpočinek
  • 12.45 – 13.15: odpočinek
  • 13.15 – 14.45: volné hry, klidné aktivity, postupná svačina
  • 14.45 – 16.30: volné hry, činnosti v CA, individuální práce s dětmi
  Organizace školního roku

  Zahájení školního roku 2021/2022  středa 1. září 2021

  Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021 (nabídka provozu MŠ)

  Vánoční prázdniny od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 (provoz MŠ uzavřen)

  Jarní prázdniny od pondělí 7. března do neděle 13. března 2022 (nabídka provozu MŠ)

  Zápis do 1. třídy ZŠ  úterý 5. dubna a středa 6. dubna 2022

  Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022 (nabídka provozu MŠ)

  Zápis do MŠ  úterý 3. května a středa 4. května 2022

  Hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022 (provoz MŠ uzavřen)

  Prázdninový provoz bude upřesněn

  Zahájení školního roku 2022/2023 čtvrtek 1. září 2022

   

  Státní svátky: úterý 28. září 2021, středa 17. listopad 2021, pátek 15. duben 2022, pondělí 18. duben 2022, neděle 1. květen 2022, neděle 8. květen 2022 (provoz MŠ uzavřen)

   

   

  Zápis do MŠ

  Podmínky pro podávání žádostí

  Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 do mateřské školy Pramínek

  Ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovuji, po dohodě se zřizovatelem, termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od pondělí  3. května do pátku 7. května 2021.

  Podání žádosti

  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.

   

  Pokud bude zákonný zástupce podávat žádost osobním podáním v mateřské škole, je nutné rezervovat termín na praminek@praminek.cz. Začátek rezervací je od 12. dubna 2021.

  Osobní podání proběhne v dohodnutém termínu v budově MŠ Pramínek, Čihadla 1, Brno-Bystrc, v kanceláři budovy v přízemí. Do budovy je povolen vstup pouze s respirátorem, po příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

  Potřebné náležitosti k žádosti o přijetí dítěte

  K zápisu zákonný zástupce přinese:

  • rodný list dítěte (v případě podání dálkovým způsobem zaslat prostou kopii, která musí být součástí spisu),
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ,
  • GDPR – informace o zpracování osobních údajů
  • EVIDENČNÍ LIST s vyjádřením lékaře o řádném očkování (netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání),
  • MOTIVAČNÍ DOPIS.

   

  A. Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

  B. GDPR – informace o zpracování osobních údajů je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

  C. Dokument EVIDENČNÍ LIST je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

  D. MOTIVAČNÍ DOPIS zdůvodňující výběr naší mateřské školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vaše dítě, co očekáváte od mateřské školy, proč si myslíte, že bude MŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Uveďte, které pracoviště preferujete (Čihadla 1, Heyrovského 11) a z jakého důvodu. Konečné rozhodnutí o rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště je v kompetenci pedagogické ředitelky. Pokud se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, pak uveďte, do které spádové mateřské školy dle trvalého bydliště dítě patří.

   

  Po zaslání/osobním podání žádosti Vám bude zaslána/předána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

  Kritéria pro přijímání dětí

  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

  I.

  Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

  II.

  Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

  U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

   

  III.

  Při přijetí zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci (může se jednat např. o dítě samoživitelky – samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.).

  Na doporučení školských odborných pracovišť lze přijímat i děti se specifickými potřebami.

   

  IV.

  O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

   

  V.

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole, o místě budou rodiče informováni při zápisu. Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání.

   

  VI.

  KRITÉRIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
  Sourozenec v MŠ, ZŠ Pramínek 10
  Věk dítěte Dosažení 4 let věku do 31. 8. 2021 2
  Dosažení 3 let věku do 31. 8. 2021 1
  Dítě z Dětské skupiny Žabka, Želvička 1

  Při přijímání dětí do mateřské školy vychází pedagogická ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

  Prázdninový provoz MŠ

  Prázdninový provoz MŠ HEYROVSKÉHO

  12. 7.–23. 7. 2021
  Denní provoz: 7.00 – 17.00 hodin

  Úhrada školného: 1 200 Kč/ dítě/ 14 dnů
  Úhrada stravného: 33 Kč/den , 7letí 38 Kč/den

  Přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu proběhne formou úhrady školného a stravného převodem na stejný účet jako platíte školné a stravné do: 3. května 2021
  Úhrada do tohoto termínu je předpokladem pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu.

  Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
  V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

  Kontakt: Olga Vašková, tel. 546 221 559

  Prázdninový provoz MŠ ČIHADLA

   12. 7.–23. 7. 2021
  Denní provoz: 7.00 – 17.00 hodin

  Úhrada školného: 1 900 Kč/ dítě/ 14 dnů
  Úhrada stravného: 33 Kč/ den, 7letí 38 Kč/den

  Přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu proběhne formou úhrady školného a stravného převodem na stejný účet jako platíte školné a stravné do: 3. května 2021

  Úhrada do tohoto termínu je předpokladem pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu.
  Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
  V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

  Kontakt: Olga Vašková, tel. 546 221 559

  Prázdninový provoz děti z jiných MŠ

   12. 7.–23. 7. 2021

  Denní provoz: 7.00 – 17.00 hodin

  Úhrada školného: 1 200 Kč/ dítě/14 dnů
  Úhrada stravného: 33 Kč/den, 7letí 38Kč/den

  Podání přihlášky k prázdninovému pobytu proběhne v týdnu: 10.–14. května 2021

  Přihláška k prázdninovému pobytu a dokument k ochraně osobních údajů je ke stažení www.praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému pobytu (součástí je GDPR) a lékařem potvrzený Evidenční list (ten získáte na vyžádání v mateřské škole, kam dítě ve školním roce dochází) vhodíte do schránky MŠ, která je umístěna na Heyrovského 11, na dveřích u vstupu do kuchyně školy.

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, pokyny k platbě školného a stravného obdržíte poštou do 21. 5. 2021.
  Bez lékařem potvrzeného Evidenčního listu nebude dítě přijato.

  V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

  Kontakt: Olga Vašková, tel. 546 221 559

  Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc

  Provoz mateřských škol v průběhu letních prázdnin 2021

  1. 7. 2021–9. 7. 2021

  MŠ Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc, příspěvková organizace

  12. 7. 2021 – 23. 7. 2021 

  MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13

  26. 7. 2021 – 6. 8. 2021

  Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, v místě vzdělávání MŠ KAMECHY

  Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, v místě vzdělávání MŠ KAMECHY

  9. 8. 2021 – 20. 8. 2021

  Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, v místě vzdělávání MŠ KAMECHY

  Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, v místě vzdělávání MŠ KAMECHY

   

  Informace k zápisu a provozu MŠ Brno-Bystrc v době hlavních prázdnin šk. roku 2020/2021 ZDE

  Třídy

  Motto školního roku 2020/2021: 

  Nohama na zemi“ 

   Čihadla 1

  Třídní učitelka: Andrea PospíšilováDominika Zelinková

  Asistent pedagoga:  Kamila Vaňkovská

  Počet dětí: 22

  Provoz: 7:00–17:00

  Telefon: 773 899 617

   

  Mateřská škola má oplocenou zahradu s pískovištěm, ze tříd je přímý vstup na venkovní terasu, která je se zahradou propojena.

  Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ. Na pracovišti Čihadla 1 je školní jídelna – výdejna.

  Aktuality Rybičky

  Motto školního roku 2021/2022:

  „Nohama na zemi“ 

  Heyrovského 13

  Třídní učitelka: Aneta Mitášová, Marcela Dědková

  Škoní asistent: Veronika Jakubcová

  Počet dětí: 24

  Provoz: 7.00–17.00

  Telefon: 773 899 608

   E-mail: ptacci@praminek.cz

  Mateřská škola má rozlehlou zahradu (3 000 m2) osázenou množstvím vzrostlých stromů se zabudovaným pískovištěm, altánkem, sestavou herních i zahradním domkem, který slouží k ukládání hraček na zahradu.

  Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ.

  Aktuality Ptáčci

  Motto školního roku 2021/2022: 

  „Nohama na zemi“ 

   

  Heyrovského 13

  Třídní učitelka: Kamila Rampulová, Bc. Klára Valešová

  Počet dětí: 14

  Provoz: 7.30–16.30

  Telefon: 773 899 609

   E-mail: kotatka@praminek.cz

   

  Mateřská škola má rozlehlou zahradu (3 000 m2) osázenou množstvím vzrostlých stromů se zabudovaným pískovištěm, altánkem, sestavou herních i zahradním domkem, který slouží k ukládání hraček na zahradu.

  Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ.

  Aktuality Koťátka

  Kalendář

   

  • Dnes

   0

  •  

  •  

  •  

  •  

  • Program

  • Měsíc

  • Týden

  • Den

  • Mřížka

  • Box Grid

  • Mapa

   • Program

   • Měsíc

   • Týden

   • Den

   • Mřížka

   • Box Grid

   • Mapa

   Kalendář
    Kategorie
     Organizátor
      Místo konání

      Zobrazit více

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      Na tento den nemáte žádné události

      Zobrazit více

      Nemáte žádné události pro tento měsíc

      Zobrazit více

      Nemáte žádné události pro tento měsíc

      Nemáte žádné události

      stec_replace_image
      stec_replace_icon

      stec_replace_summary

      stec_replace_desc_short
      0d 0h 0m 0s
      Již proběhlo
      Probíhá

      stec_replace_location

      stec_replace_timespan

     • stec_replace_icon

      stec_replace_summary

      stec_replace_date stec_replace_location

      stec_replace_desc_short

     • Submit an event

      Kliknutím zadejte vlastní událost

      Event Details

      Insert new Organizer

      Jméno

      O

      Contact e-mail

      Odkazy na sociální sítě

      -

      Date & Time

      By day:
      Opakovací mezera:
      Opakování končí dne:
      Date exception:

      Guests & Schedule

      Guest

      Jméno

      O

      Odkazy na sociální sítě

      Časový rozvrh

      Datum a čas

      Jméno

      Ikona

      Color

      Podrobnosti

      Additional Information

      Author Information

     • stec_replace_summary

      Čeká na schválení


     • stec_replace_tags
      Pozván
      stec_replace_icon
      stec_replace_summary stec_replace_short_desc
      Již proběhlo
      Probíhá
      stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
      stec_replace_image
      stec_replace_icon
      stec_replace_date_big
      stec_replace_date
      stec_replace_tags
      stec_replace_summary
      stec_replace_short_desc
      • Informace o události

      • Místo konání

      • Program

      • Hosté

      • Účast

      • Předpověď

      • Komentáře

      stec_replace_tags

      stec_replace_summary

      stec_replace_description
      • stec_replace_title
       Organizátor stec_replace_event
       stec_replace_about
       stec_replace_social
      • 0

       days

      • 0

       hours

      • 0

       minutes

      • 0

       seconds

      • Zúčastnit se

      • Odmítnout

      Událost již proběhla

      Událost probíhá

      Přílohy

      Uložit do Google kalendáře

      Místo konání

      stec_replace_location

      Navigovat

      Navigovat

      Nemůžu najít cestu!

      Podrobnosti

      stec_replace_details

      Žádný časový rozvrh

      stec_replace_date stec_replace_time
      stec_replace_title
      stec_replace_desc
      stec_replace_avatar
       stec_replace_social

      stec_replace_name

      stec_replace_about

      Jste pozván/a na tuto událost!
      Places left: 0

      • Zúčastnit se

      • Odmítnout

      • stec_replace_name
        stec_replace_status

       stec_replace_name

       stec_replace_people

      Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

      Zpráva o počasí

      Dnes stec_replace_today_date

      stec_replace_today_icon_div

      stec_replace_current_summary_text

      stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

      Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

      Vlhkost stec_replace_current_humidity %

      Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

      Předpověď

      Datum

      Počasí

      Teplota

      stec_replace_date

      stec_replace_icon_div

      stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

      stec_replace_5days

      Dalších 24 hodin

      Funguje díky Forecast.io

      Galerie

      Dokumenty

      Školní řád MŠ Heyrovského

      Školní řád MŠ Čihadla

      Vzdělávací program MŠ

      Minimální preventivní program

      Inspekční Zpráva ČŠI

      Žádost o přijetí do MŠ

      Evidenční list

      Prázdninový pobyt

      ŠŘ - příloha 1 Heyrovského 11

      ŠŘ - příloha 1 - Čihadla

      GDPR

      Informační memorandum

      POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

      ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

      ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

      Share This