Aktuality

O spolupráci ve třídě Ptáčků

V naší třídě se učíme společně tvořit, domlouvat se a navzájem si pomáhat. Starší poradí mladším, nápovědou jim pomůžou. Dětem už to jde a to nás moc těší. Učí se také navrhovat způsoby řešení, přizpůsobovat, naslouchat ostatním, přijmout i jiné návrhy. Podívejte se...

číst více

O spolupráci ve třídě Ptáčků

V naší třídě se učíme společně tvořit, domlouvat se a navzájem si pomáhat. Starší poradí mladším, nápovědou jim pomůžou. Dětem už to jde a to nás moc těší. Učí se také navrhovat způsoby řešení, přizpůsobovat, naslouchat ostatním, přijmout i jiné návrhy. Podívejte se...

číst více

 Karnevalové veselí u Ptáčků

Letošní třídní karneval byl opět vydařený, letos dokonce zaznělo hodně známých písniček o maskách dětí. Zpívali jsme o pejskovi, myšce, lišce a námořnici. Bylo to nečekané zpestření představení masek. Dále tanec podle slovenské písně, hádání masek za dekou proti sobě...

číst více

 Karnevalové veselí u Ptáčků

Letošní třídní karneval byl opět vydařený, letos dokonce zaznělo hodně známých písniček o maskách dětí. Zpívali jsme o pejskovi, myšce, lišce a námořnici. Bylo to nečekané zpestření představení masek. Dále tanec podle slovenské písně, hádání masek za dekou proti sobě...

číst více

Září v Rybičkách

Ve třídě Rybiček nastalo po prázdninách mnoho změn. Kromě změny paní učitelek také připlavaly nové rybičky. Ve třídě máme celkem 12 předškoláků. Adaptace proběhla bez problémů a tak jsme se společně pustili do tvoření pravidel a hlavně jsme si užili končícího léta a...

číst více

Mateřská škola Pramínek

Mateřská škola Pramínek funguje od roku 2001 pod komplexem mateřské a základní školy, kde probíhá vzdělávání podle programu Začít spolu. Zřizovatelem školy je ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., která vznikla v roce 1997.

   

  Vize školy

  Pramínek je škola, kde podporujeme příznivou atmosféru, týmovou spolupráci a kolegiální vztahy. Děti a žáky podporujeme v tvořivosti, vnitřní motivaci, aktivitě a samostatné práci. Prioritou je pro nás vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je podpořené individuálním přístupem.

   

  Principy vzdělávání dětí v MŠ
  • dostatečné množství zážitků, názorných pomůcek, aby se na vzdělávací aktivity zapojilo co nejvíce smyslů
  • rozvoj komunikace prostřednictvím zařazování prvků dramatických včetně her námětových, tvořivých, konstruktivních a slovních
  • prostory jsou upraveny pro činnosti v centrech aktivit
  • denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb dětí, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla
  • prodlužování pobytu dětí venku, při vhodném počasí přesunutí činnosti ze třídy na zahradu
  • zaměření se na větší samostatnost dětí v obsluze při chystání jídla a stolování
  • všichni zaměstnanci školy pracují na vytváření laskavého a vlídného prostředí
  • důraz je kladen na respektující způsob komunikace k dospělým i k dětem
  • nově příchozím dětem je umožňována postupná adaptace na nové prostředí – popř. i za spoluúčasti rodičů
  • respekt k individualitě dětí, pedagogové se zaměřují na poznávání individuálních potřeb, zájmů a možností dětí, dbají na celkovou individualizaci v přístupu k dětem, na oceňování jejich osobních pokroků ve vývoji a vzdělávání
  • učíme děti chápat zodpovědnost za své jednání, necháváme jim pocítit přirozené následky a poskytujeme zpětnou vazbu
  • věkově smíšené třídy dětí s počty dětí odpovídajícími prostorovým možnostem jednotlivých tříd
  • vyvážený poměr spontánních a řízených činností
  • logopedickou prevenci zajišťuje speciální pedagog se zaměřením na logopedii
  • mimoškolní aktivity – lyžařská škola, bruslení, plavání, keramika či seznamování s cizím jazykem – jsou zajišťovány profesionálními odborníky

   

  Rodiče součástí školy
  • ateřská škola podporuje aktivní spoluúčast rodičů. Rodiče se mohou účastnit různých aktivit a programů svých dětí, stejně tak nabízených neformálních setkání, která jsou pravidelně zařazena v průběhu školního roku.Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích svých dětí v rámci individuálních konzultací. Informovanost rodičovské veřejnosti zajišťují nástěnky v prostorách školy a webové stránky. V týdenních intervalech jsou informováni o obsahu vzdělávací práce (plán aktivit znázorněný v myšlenkových mapách a téma aktuálního integrovaného bloku) v jednotlivých třídách a stejně tak pravidelně jsou prezentovány výsledky vzdělávacích aktivit dětí v prostorách šaten dětí.

    

  K čemu jsou děti vedeny
  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství.
  Režim dne
  • 7.00 – 8.30: setkávání dětí ve třídě, volné hry dětí, pohybová chvilka, postupná svačina
  • 8.30 – 9.45: ranní kruh, činnosti v CA, reflexní kruh
  • 9.45 – 11.45: pobyt venku
  • 11.45 – 12.30: hygiena, oběd
  • 12.30 – 12.45: příprava na odpočinek
  • 12.45 – 13.15: odpočinek
  • 13.15 – 14.45: volné hry, klidné aktivity, postupná svačina
  • 14.45 – 17.00: volné hry, činnosti v CA, individuální práce s dětmi
  Organizace školního roku

  Zahájení školního roku 2023/2024  pondělí 4. září 2023

  Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 (nabídka provozu MŠ)

  Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2023 do pondělí 2. ledna 2024 (provoz MŠ uzavřen)

  Jarní prázdniny od pondělí 5. února a do neděle 11. února 2024 (nabídka provozu MŠ)

  Zápis do 1. třídy ZŠ  úterý 2. dubna a středa 3. dubna 2024

  Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024 (nabídka provozu MŠ)

  Zápis do MŠ  pondělí 6. května a úterý 7. května 2024

  Hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2024 (provoz MŠ uzavřen)

  Prázdninový provoz   bude upřesněn

  Zahájení školního roku 2024/2025 pondělí 2. září 2024

   

  Státní svátky: 28. září 2023, 28. říjen 2023, 17. listopad 2023,  29. březen 2024, 1. duben 2024, 1. květen 2024 pondělí 8. květen 2024 (provoz MŠ uzavřen)

   

   

  Zápis do MŠ

  Místo zápisu, doba konání zápisu, podmínky pro přijetí

  Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

  Ve smyslu § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Pramínek, o. p. s. zveřejňuje následující informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2024

  1. místo zápisu,
  2. doba konání zápisu,
  3. podmínky pro přijetí,
  1. Místo zápisu
  Místem zápisu je místo/adresa, na které se doručuje žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh/y)
  §   osobním předáním ve škole

  na pracovišti

  Čihadla 1, Brno-Bystrc, v kanceláři budovy v přízemí

  Pro podání žádosti je vhodné si rezervovat termín na adrese praminek@praminek.cz.

  Rezervace je možná od 4. 4. 2024.

  §   poštou (tj. držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence)

  adresa sídla

  Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.,

  Heyrovského 828/13, Bystrc, 635 00 Brno

  §   e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem

  elektronická adresa podatelny

  praminek@praminek.cz

  §   datovou schránkou

  ID datové schránky: h29jtw7

   

  1. Doba zápisu

  Přihlášky se podávají v pondělí 6. května a v úterý 7. května 2024.

  V případě osobního předání žádosti lze podat žádost vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lze využít rezervace termínu.

  V případě doručení žádosti poštou (tj. držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence) je lhůta pro podání žádosti zachována, je-li 7. května 2024 na poště podána poštovní zásilka adresovaná Základní školy a Mateřské školy Pramínek, o. p. s.

  1. Podmínky pro přijetí uchazečů

  3.1 Věk dítěte

  Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je věk dítěte stanovený dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

  3.2 Potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

  Pouze na uchazeče, kteří od 1. 9. 2024 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před 1. 9. 2024 nedosáhly pátého roku věku) se vztahuje následující podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání: Uchazeč doloží potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Uchazeči, kteří od 1. 9. 2024 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před 1. 9. 2024 dosáhly pátého roku věku) uvedené potvrzení nebo doklad nepřekládají.

  3.3 Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

  O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (tj. dítěte s diagnostikovaným s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

    

   Kritéria pro přijímání dětí

   Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

     Kritérium Bodové ohodnocení Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria
   1 Sourozenec nebo sourozenci uchazeče vzdělávající se mateřské škole nebo v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. 10 ke dni vydání rozhodnutí
   2 Doložení sdílení pedagogického přístupu vyjádřeného v ŠVP Začít spolu

   Motivační dopis, z něhož vyplývá, že zákonný zástupce dítěte sdílí pedagogický přístup vyjádřený v ŠVP Začít spolu.

   Mateřská škola realizuje vzdělávání dětí podle inovativního programu Začít spolu, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. Základní pilíře programu tvoří individualizace, vedení dětí k samostatnému rozhodování (možnost volby a převzetí odpovědnosti), sebehodnocení prostřednictvím portfolia, nabídka různých forem spolupráce s rodinou. Cíle vzdělávacího programu (k čemu jsou děti vedeny):

   §   přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat,

   §   kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost,

   §   rozpoznávat problémy a řešit je,

   §   být tvůrčí, mít představivost,

   §   být tvůrčí, mít představivost sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství.

   5 bodů ke dni vydání rozhodnutí
   Zákonný zástupce spolu s dítětem navštíví školu a absolvuje rozhovor s ředitelkou, a to v období březen – duben 2024 v termínu dohodnutém s ředitelkou. 5 bodů ke dni vydání rozhodnutí
   3 Věk dítěte
   Dosažení 5 let věku do 31. 8. 2023 3 ke dni 31. 8. 2024
   Dosažení 4 let věku do 31. 8. 2023 2 ke dni 31. 8. 2024
   Dosažení 3 let věku do 31. 8. 2023 1 ke dni 31. 8. 2024
   Dosažení 2 let věku do 31. 8. nebo 1. 9. 2023 0 ke dni 31. 8. 2024 nebo ke dni 1. 9. 2024

   Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s., jsou na základě výše uvedených kritérií seřazeni sestupně (nejúspěšnější se umístí na prvním místě, nejméně úspěšný se umístí na posledním místě).

   Jestliže se na jednom a tomtéž místě v pořadí uchazečů umístí dva nebo více uchazečů, zohlední ředitelka prokazatelně doloženou tíživou sociální situaci (může se jednat např. o dítě samoživitelky – samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). Dítě s doloženou tíživou sociální situací se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě.

   Jestliže se na jednom a tomtéž místě v pořadí uchazečů umístí dva nebo více uchazečů, a to i po případném zohlednění tíživé sociální situace uchazeče, rozhodne o pořadí uchazeče losování. Uchazeč se v pořadí uchazečů umístí výše (tj. jedná se o úspěšnějšího uchazeče) v tom pořadí, v jakém byl vylosován (první vylosovaný uchazeč se umístí nejvýše, tj. nejúspěšněji; druhý vylosovaný uchazeč se umístí na následujícím místě v sestupném slova smyslu atd.).

   Losování provede Mgr. Helena Hlouchová za přítomnosti zakladatelky společnosti Mgr. Bc. Barbory Dvořákové, nebo zakladatele MUDr. Leo Havelky v den určený ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Pramínek, o. p. s.. O losování bude pořízen audio a videozáznam.

   Počet dětí, které lze přijmout

   Předpokládaný počet dětí, které lze přijmout                       23 dětí

     

    Postup při podání žádosti

    Postup při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a popis navazujících činností

    1. Postup v případě osobního předání žádosti

    Při osobním předání žádosti zákonný zástupce uchazeče

    1. předá na podatelně žádost nebo ji s pomocí zaměstnance školy na místě vyplní; zákonný zástupce může využít formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ, který je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky),
    2. předá na přílohu nebo přílohy žádosti v kanceláři na adrese Čihadla 1, 635 00 Brno,
    3. předloží k nahlédnutí občanský průkaz,
    4. předloží k nahlédnutí rodný list dítěte,
    5. může předat motivační dopis zdůvodňující výběr mateřské školy a popisující skutečnosti, ze kterých vyplývá, že zákonný zástupce dítěte sdílí pedagogický přístup vyjádřený v ŠVP Začít spolu.

    Pokud se jedná o dítě s povinným předškolním vzděláváním, je v motivačním dopisu uvedena spádová škola uchazeče.

    Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. zákonnému zástupci předá písemné informace o:

    1. a) registračním čísle přiděleném uchazeči (dítěti),
    2. b) možnosti se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,
    3. c) o způsobu oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dítěte) a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (dítěte).

    2. Postup v případě zaslání žádosti

    V případě zaslání žádosti poštou (tj. držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence) zákonný zástupce dítěte zašle vyplněnou a podepsanou žádost s připojenými přílohami.

    Zákonný zástupce může připojit k přihlášce motivační dopis zdůvodňující výběr mateřské školy a popisující skutečnosti, ze kterých vyplývá, že zákonný zástupce dítěte sdílí pedagogický přístup vyjádřený v ŠVP Začít spolu.

    Pokud se jedná o dítě s povinným předškolním vzděláváním, je v motivačním dopisu uvedena spádová škola uchazeče.

    V případě zaslání žádosti elektronicky (e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou) musí být všechny přílohy a případně i motivační dopis vytvořeny autorizovanou konverzí z analogové podoby do elektronické podoby.

    Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. zákonnému zástupci zašle poštou (pomocí držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence) písemné informace o:

    1. registračním čísle přiděleném uchazeči (dítěti),
    2. možnosti se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,
    3. o způsobu oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dítěte) a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (dítěte).

    Prázdninový provoz MŠ

    Prázdninový provoz MŠ HEYROVSKÉHO

    1. 7.–12. 7. 2024
    Denní provoz: 7.00 – 17.00 hodin

    Úhrada školného: 1 500 Kč/ dítě/ 14 dnů
    Úhrada stravného: 37 Kč/den , 7letí 42 Kč/den

    Přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu proběhne formou úhrady školného a stravného převodem na stejný účet jako platíte školné a stravné do:

    30. dubna 2024

     Úhrada do tohoto termínu je předpokladem pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu.

     Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. V případě, že budete dítě přihlašovat pouze na jeden týden, uveďte jej do zprávy.

    V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

    Kontakt: Olga Vašková, tel. 546 221 559

    Prázdninový provoz MŠ ČIHADLA

     1. 7.–12. 7. 2024
    Denní provoz: 7.00 – 17.00 hodin

    Úhrada školného: 2 000 Kč/ dítě/ 14 dnů
    Úhrada stravného: 37 Kč/ den, 7letí 42 Kč/den

    Přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu proběhne formou úhrady školného a stravného převodem na stejný účet jako platíte školné a stravné do:

     30. dubna 2024

     Úhrada do tohoto termínu je předpokladem pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu.

     Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. V případě, že budete dítě přihlašovat pouze na jeden týden, uveďte jej do zprávy.

    V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

     Kontakt: Olga Vašková, tel. 546 221 559

    Prázdninový provoz děti z jiných MŠ

     1. 7.–12. 7. 2024

    Denní provoz: 7.00 – 17.00 hodin

    Úhrada školného: 1 500 Kč/ dítě/14 dnů
    Úhrada stravného: 37 Kč/den, 7letí 42Kč/den

    Podání přihlášky k prázdninovému pobytu proběhne dne 9. května 2024 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři Heyrovského 11 (případně po telefonické domluvě).

    Přihláška k prázdninovému pobytu a dokument k ochraně osobních údajů je ke stažení www.praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému pobytu (součástí je GDPR) a lékařem potvrzený Evidenční list (ten získáte na vyžádání v mateřské škole, kam dítě ve školním roce dochází) přineste s sebou.

     

    Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, pokyny k platbě školného a stravného obdržíte přímo na místě v daný den.

    Bez lékařem potvrzeného Evidenčního listu nebude dítě přijato.

    V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

     

    Kontakt: Olga Vašková, tel. 546 221 559

    Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc

    Provoz mateřských škol v průběhu letních prázdnin 2024

    1.7. – 12.7.

    MŠ Maxík –Nad dědinou 23
    MŠ Heyrovského 13

    15.7. – 26.7.

    MŠ Kamechy – Říčanská 18, Kavčí 3

    29.7. – 9.8.

    MŠ Kachlíkova 17
    MŠ Kachlíkova 19

    12.8. – 23.8.

    MŠ Kachlíkova 21
    MŠ Štouračova 23

     

    MŠ Laštůvkova 57 nebude mít provoz z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení.
    26. 8. – 30.8. 2024 provoz všech MŠ uzavřen (přípravný týden)
    Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024.

    O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu, dalších informacích
    na jednotlivých školách, budou rodiče před vydáváním přihlášek
    k prázdninovému provozu včas informováni.

    Třídy

    Motto školního roku 2023/2024: 

    Pramínek v přírodě“ 

     Čihadla 1

    Třídní učitelky: Kamila Rampulová, Bc. Monika Dvořáčková

    Školní asistent: Veronika Samková

    Počet dětí: 22

    Provoz: 7:00–17:00

    Telefon: 773 899 617

     

    Mateřská škola má oplocenou zahradu s pískovištěm, ze tříd je přímý vstup na venkovní terasu, která je se zahradou propojena.

    Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ. Na pracovišti Čihadla 1 je školní jídelna – výdejna.

    Aktuality Rybičky

    Motto školního roku 2023/2024:

    „Pramínek v přírodě“ 

    Heyrovského 13

    Třídní učitelka: Aneta Mitášová, Marcela Dědková

    Asistentka pedagoga: Petra Vaculová

    Počet dětí: 24

    Provoz: 7.00–17.00

    Telefon: 773 899 608

     E-mail: ptacci@praminek.cz

    Mateřská škola má rozlehlou zahradu (3 000 m2) osázenou množstvím vzrostlých stromů se zabudovaným pískovištěm, altánkem, sestavou herních i zahradním domkem, který slouží k ukládání hraček na zahradu.

    Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ.

    Aktuality Ptáčci

    Motto školního roku 2023/2024: 

    „Pramínek v přírodě“ 

     

    Heyrovského 13

    Třídní učitelky: Mgr. Tereza Mahdalová, Bc. Klára Valešová

    Počet dětí: 13

    Provoz: 7.30–16.30

    Telefon: 773 899 609

     E-mail: kotatka@praminek.cz

     

    Mateřská škola má rozlehlou zahradu (3 000 m2) osázenou množstvím vzrostlých stromů se zabudovaným pískovištěm, altánkem, sestavou herních i zahradním domkem, který slouží k ukládání hraček na zahradu.

    Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ.

    Aktuality Koťátka

    Kalendář

     

    • Dnes

     0

    •  

    •  

    •  

    •  

    • Program

    • Měsíc

    • Týden

    • Den

    • Mřížka

    • Box Grid

    • Mapa

     • Program

     • Měsíc

     • Týden

     • Den

     • Mřížka

     • Box Grid

     • Mapa

     Kalendář
      Kategorie
       Organizátor
        Místo konání

        Zobrazit více

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        DN_T

        Na tento den nemáte žádné události

        Zobrazit více

        Nemáte žádné události pro tento měsíc

        Zobrazit více

        Nemáte žádné události pro tento měsíc

        Nemáte žádné události

        stec_replace_image
        stec_replace_icon

        stec_replace_summary

        stec_replace_desc_short
        0d 0h 0m 0s
        Již proběhlo
        Probíhá

        stec_replace_location

        stec_replace_timespan

       • stec_replace_icon

        stec_replace_summary

        stec_replace_date stec_replace_location

        stec_replace_desc_short

       • Submit an event

        Kliknutím zadejte vlastní událost

        Event Details

        Insert new Organizer

        Jméno

        O

        Contact e-mail

        Odkazy na sociální sítě

        -

        Date & Time

        By day:
        Opakovací mezera:
        Opakování končí dne:
        Date exception:

        Guests & Schedule

        Guest

        Jméno

        O

        Odkazy na sociální sítě

        Časový rozvrh

        Datum a čas

        Jméno

        Ikona

        Color

        Podrobnosti

        Additional Information

        Author Information

       • stec_replace_summary

        Čeká na schválení


       • stec_replace_tags
        Pozván
        stec_replace_icon
        stec_replace_summary stec_replace_short_desc
        Již proběhlo
        Probíhá
        stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
        stec_replace_image
        stec_replace_icon
        stec_replace_date_big
        stec_replace_date
        stec_replace_tags
        stec_replace_summary
        stec_replace_short_desc
        • Informace o události

        • Místo konání

        • Program

        • Hosté

        • Účast

        • Předpověď

        • Komentáře

        stec_replace_tags

        stec_replace_summary

        stec_replace_description
        • stec_replace_title
         Organizátor stec_replace_event
         stec_replace_about
         stec_replace_social
        • 0

         days

        • 0

         hours

        • 0

         minutes

        • 0

         seconds

        • Zúčastnit se

        • Odmítnout

        Událost již proběhla

        Událost probíhá

        Přílohy

        Uložit do Google kalendáře

        Místo konání

        stec_replace_location

        Navigovat

        Navigovat

        Nemůžu najít cestu!

        Podrobnosti

        stec_replace_details

        Žádný časový rozvrh

        stec_replace_date stec_replace_time
        stec_replace_title
        stec_replace_desc
        stec_replace_avatar
         stec_replace_social

        stec_replace_name

        stec_replace_about

        Jste pozván/a na tuto událost!
        Places left: 0

        • Zúčastnit se

        • Odmítnout

        • stec_replace_name
          stec_replace_status

         stec_replace_name

         stec_replace_people

        Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

        Zpráva o počasí

        Dnes stec_replace_today_date

        stec_replace_today_icon_div

        stec_replace_current_summary_text

        stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

        Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

        Vlhkost stec_replace_current_humidity %

        Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

        Předpověď

        Datum

        Počasí

        Teplota

        stec_replace_date

        stec_replace_icon_div

        stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

        stec_replace_5days

        Dalších 24 hodin

        Funguje díky Forecast.io

        Galerie

        Dokumenty

        Školní řád MŠ Heyrovského

        Školní řád MŠ Čihadla

        Vzdělávací program MŠ

        Minimální preventivní program

        Zápis do mateřské školy

        Žádost o přijetí do MŠ

        Evidenční list

        Žádost o přijetí - prázdninový provoz

        ŠŘ - příloha 1 Heyrovského 11

        ŠŘ - příloha 1 - Čihadla

        GDPR

        GDPR

        Informační memorandum

        POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

        ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

        ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

        Share This