Zápis do 1.třídy ZŠ ve školním roce 2022/23

Zápis do 1. třídy ZŠ školního roku 2022/23 se uskuteční v úterý 5. dubna a ve středu 6. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, v 5. třídě.

Na zápis do 1. třídy je potřeba rezervovat si termín na adrese praminek@praminek.cz.  Rezervace je možná od 1. 3. 2022.

Kritéria pro přijímání žáků

  • Dovršení šesti let k 31. 8. 2022.
  • Kapacita třídy je 22 žáků. Přednostně jsou přijímány děti, které docházely do MŠ Pramínek, nebo mají staršího sourozence, který již do ZŠ dochází.
  • V ostatních případech se při rozhodování o přijetí zohlední principy programu Začít spolu, se kterými ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. pracuje a sdílení pedagogických přístupů.

Postup

  1. Vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .
  2. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 15 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy, jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE.
  3. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také u vstupu do 5. třídy.
  4. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
  5. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2022.

K zápisu přinese zákonný zástupce:

A. Žádost o přijetí dítěte
• dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ
• rodný list
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
• motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání – krátce představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte, že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání

B. Žádost o odklad povinné školní docházky
• dokument ŽÁDOST O ODKLAD
• rodný list
• doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky
• doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky 

Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody.

Share This