Pravidla provozu mateřské školy a dětské skupiny v období do konce šk. roku 2019/20

 • Provoz DS a MŠ zůstává nezměněn (7.00–17.00 hodin).
 • Děti přihlášené k pobytu v MŠ (do 6. 5. 2020) jsou zároveň přihlášené ke stravování.
 • Děti přihlášené k pobytu do DS od 11. 5. 2020 jsou zároveň přihlášené ke stravování.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pohyb před mateřskou školou a v mateřské škole

 • Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • V jedné šatně mohou být zároveň pouze dvě doprovázející osoby.
 • Pohyb doprovázejících osob v budově MŠ a DS bude koordinovat pověřený zaměstnanec školy.
 • Rodiče a děti  jsou povinni po vstupu do budovy použít připravený desinfekční prostředek (bude umístěn u hlavního vstupu do budovy).
 • Roušku, ve které šlo dítě do MŠ/DS, doprovázející osoba uloží v igelitovém sáčku do skříňky dítěte.

V prostorách mateřské školy a dětské skupiny

 • Neprodleně po přezutí, převlečení a předání dítěte do MŠ/DS si musí dítě pod dozorem učitelky (chůvy) důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a osušit jednorázovým papírovým ručníkem.
 • Děti v prostorách MŠ a DS roušky nosit nemusí.

Povinnosti rodičů

 • Do  6. 5. 2020 nahlásit účast svého dítěte v MŠ třídní učitelce.
 • V den nástupu dítěte do MŠ/DS dodat Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Nevstupovat ani neposílat do školy nikoho s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 v době pobytu MŠ/DS, je zákonný zástupce povinen si na základě oznámení učitelky/chůvy dítě okamžitě vyzvednout.

Tento dokument vytiskněte a podepsaný jej předejte chůvám nebo učitelkám při nástupu  dítěte do MŠ/DS 11. 5. 2020 současně s Čestným prohlášením  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Share This