Aktuality

Úřední deska

Organizační pokyny k zápisu dítěte do 1. třídy ZŠ ve školním roce 2022/23

Zápis do 1. třídy školního roku 2022/23 se uskuteční v úterý 5. dubna a ve středu 6. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, v 5. třídě.

Na zápis do 1. třídy je potřeba rezervovat si termín na adrese praminek@praminek.cz.  Rezervace je možná od 1. 3. 2022.

Kritéria pro přijímání žáků

 • Dovršení šesti let k 31. 8. 2022.
 • Kapacita třídy je 22 žáků. Přednostně jsou přijímány děti, které docházely do MŠ Pramínek, nebo mají staršího sourozence, který již do ZŠ dochází.
 • V ostatních případech se při rozhodování o přijetí zohlední principy programu Začít spolu, se kterými ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. pracuje a sdílení pedagogických přístupů.

 

Postup

 1. Vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 
 2. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor
  s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 15 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy,
  jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE.
 3. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ
  DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také u vstupu do 5. třídy.
 4. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě
  přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
 5. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o odklad,  doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2022.

 

K zápisu přinese zákonný zástupce:

A. Žádost o přijetí dítěte
• dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
• rodný list
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
• motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání – krátce představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte,
že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání

B. Žádost o odklad povinné školní docházky
• dokument ŽÁDOST O ODKLAD 
• rodný list
• doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky
• doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky

Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody.

Vedení školy

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Heyrovského 13,  Brno 635 00
+420 546 221 559
praminek@praminek.cz

Datová schránka: h29jtw7

IČ: 25348221
Bankovní spojení: Komerční banka  č. ú. 27-0435680287/0100

Statutární orgán – ředitelka

Mgr. Helena Hlouchová
546 221 559, 773 899 655
helena.hlouchova@praminek.cz

praminek@praminek.cz

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ pro 1. stupeň

Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ pro 2. stupeň

PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

Orgány školy

Mgr. Bc. Barbora Dvořáková

 • předsedkyně správní rady
  e-mail: spravni.rada@praminek.cz

Ing. Tatiana Mifková

 • předsedkyně dozorčí rady
 • e-mail: dozorci.rada@praminek.cz

Ing. Petr Dostál

 • předseda školní rady
 • e-mail: skolska.rada@praminek.cz

Zakladatelky školy

PaedDr. Božena Havelková
603 365 957
havelkovabozena@seznam.cz

Mgr. Eliška Kovářová
603 363 352
ekovarova@post.cz

Ekonom školy

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

 

Jídelna

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

Hlavní kuchařka: Jana Bártová

telefon: 546 220 532

 

 

Vedoucí vychovatelka

Mgr. Magda Mezníková
magda.meznikova@praminek.cz

2. oddělení
Heyrovského 11
773 899 615

4. oddělení
Heyrovského 13
773 899 611

Pedagogové

1.A, Mgr. Hana Hložková
hana.hlozkova@praminek.cz

2.A, Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

3.A, Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

4.A, Mgr. Monika Jašková
denisa.blahova@praminek.cz

5.A, Mgr. Martina Pazderková
martina.pazderkova@praminek.cz

6.A, PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

7.A, Mgr. Dagmar Rašovská
dagmar.rasovska@praminek.cz

8.A, Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D
marketa.kylouskova@praminek.cz

9.A, Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

Speciální pedagogové

 Mgr. Jolana Tejkalová
jolana.tejkalova@praminek.cz

 Ing. et Bc. Alena Bradáčová
alena.bradacova@praminek.cZ

 

Učitelé anglického jazyka

Mgr. Adéla Frimlová

adela.frimlova@praminek.cz

 Mgr. Hana Kučerová
hana.kucerova@praminek.cz

 

Učitelé španělského jazyka

 Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

Ostatní učitelé 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, ČJ, ICT

katerina.bukovjanova@praminek.cz

Mgr. et Ing. Milica Vojtíšková, M, Př.

milica.vojtiskova@praminek.cz

Mgr. Jolana Tejkalová, TV
jolana.tejkalova@praminek.cz 

Mgr. Táňa Soto Janošová, NJ
tana.janosova@praminek.cz

Mgr. et Ing. Kateřina Brabcová, ICT
katerina.brabcova@praminek.cz 

Mateřská škola

Ptáčci

Heyrovského 11

Aneta Mitášová
Marcela Dědková

tel.: 773 899 608

e-mail: ptacci@praminek.cz

Koťátka

Heyrovského 11

Kamila Rampulová
Bc. klára Valešová

tel.: 773 899 609

e-mail: kotatka@praminek.cz

Rybičky

Čihadla 1

Andrea Pospíšilová
Dominika Zelinková

tel.: 773 899 617

e-mail: rybicky@praminek.cz

Dětská skupina

Žabky

Dita Francová
Lenka Závišková

tel.: 773 122 010

e-mail: zabky@praminek.cz

Želvičky

Dana Gricová

Natália Dvořáková

tel.: 773 122 012

e-mail: zelvicky@praminek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Jaroslav Kocián
gdpr@jkaccounting.cz
725 654 319
Datová schránka: mqhehgz

Dokumenty

Povinné informace

Výroční zpráva 2013/14

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2015/16

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva 2019/20

GDPR

Povinné informace

POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

Share This