Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program Začít spolu

PROGRAM  ZAČÍT SPOLU  nabízí dětem i rodičům:

 • individuální vzdělávací plány
 • projektové plánování
 • spoluúčast rodičů na vzdělávání
 • činnost v centrech aktivit - rozvoj různých typů inteligence
 • začlenění dětí se zdravotním postižením i mimořádně nadaných

 

Název PRAMÍNEK skrývá v jednotlivých písmenech důležité aspekty tohoto programu:

P

 • Prostředí třídy je členěno do center aktivit, které umožňuje rozvíjení různých typů inteligence (učení H. Gardnera).
 • Plánování projekty umožňují dětem i rodičům podíl na připravovaných akcích. Děti se učí přijímat změny a také se s nimi vyrovnat (rozpad rodiny, změna bydliště…)
 • Pravidla - jejich sestavování (podílejí se děti) a dodržování umožňuje příjemný život ve škole mezi vrstevníky i dospělými.

R

 • Rodiče - jsou partnery školy, společně s učiteli sestavují individuální vzdělávací plán, informují učitele o zájmech dítěte. S učitelem a se žákem kontrolují jeho plnění. Mohou navštívit výuku ve třídě.

A

 • Alternativa - učitel i rodič se zaměřují na pozitivní stránky vývoje dítěte a k tomu jsou voleny metody práce, které neinformují dítě o jeho neúspěších, ale rozvíjejí jeho osobnost  tak, aby podle svých schopností a možností zvládalo kompetence Rámcového vzdělávacího programu (Školního vzdělávacího programu).
 • Aktivitaasertivita všech zúčastněných je respektována, ale zároveň se učí toleranci (vyslovit vlastní názor neznamená, že musí být přijat ostatními). Děti se učí navzájem si pomáhat, při potřebě pomoci požádají také učitele.
 • Adaptace na spolužáky, prostředí, učitele je důležitá pro zdárný průběh vzdělávání a proto jí věnujeme velkou pozornost již od mateřské školy.

M

 • Mateřská škola - předškolní věk je obdobím velkého rozvoje všech typů osobnosti. Odborníci upozorňují, že již v žádném dalším období života nedojde k tak velkému nárustu  vědomostí a dovedností. Naše mateřská škola pěstuje v dětech pozitivní přístup ke vzdělávání, vede je k životu s respektem a k vytyčeným cílům vzdělávacího programu MŠMT ČR.
 • Metody práce jsou voleny tak, aby zdůrazňovaly pozitivní průběh vztahů mezi jednotlivcem, skupinou, učitelem, rodičem.

Í

 • Individuální přístup - děti nejsou navzájem srovnávány. Tím, že nedoporučujeme v předškolním věku soutěživost, zamezujeme vzniku šikany. Individuálním vzdělávacím plánem rozvíjíme oblasti, kde má dítě nedostačivost. Všechny děti naší školy mají sestavený individuální vzdělávací plán rozvoje.
 • Integrace - je proces, který patří k životu naší školy. Nikoho nevyčleňujeme, pouze upravujeme podmínky jeho rozvoje ve spolupráci s odbornými pracovišti.

N

 • Nabídka  pomůcek  v centrech aktivit umožňuje všem dětem rozvoj na základě výběru činnosti, za kterou zodpovídá a kterou si plánuje. Názorné pomůcky rozvíjející smysly jsou důležitým prvkem našich vzdělávacích metod. Nezapomínáme ani na rozvíjení hmatových schopností, abychom vytvořili u dětí potřebné dovednosti.

E

 • Ekologie - patří k životu vyspělé společnosti. Zúčastňujeme se projektů, které podporují u dětí šetrný vztah k přírodě.
 • Efektivní rodičovství  je vzdělávání pro rodiče nejen dětí, které přicházejí k nám do školy. Je zaměřené na poznávání principů pozitivního přístupu ve výchově.

K

 • Komunikace - vyslovování myšlenek, přání, tužeb, názorů, ocenění, je hlavní náplní ranního a hodnoticího kruhu. Rodičům je nabízena pro děti i péče logopedická.

 

Jak vypadá program Začít spolu v podmínkách naší školy

 • Naši žáci každodenně začínají komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.
 • Následuje první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci. Specifikou Pramínku je to, že v průběhu relaxace zahrnující svačinu využívají děti i učitelé přilehlé zahrady a terasy, každá třída tu svoji.
 • Ve druhém bloku přijdou na řadu - opět každodenně - centra aktivit. Záleží na rozvrhu a učiteli, zda centra následují hned první nebo až druhou hodinu po přestávce. Každopádně pro naše učitele znamenají centra aktivit spoustu času navíc stráveného jejich přípravou. V centrech se totiž promítá integrovaná tematická výuka (ITV). V praxi to znamená, že když daná třída pracuje např. na projektu nazvaném Stromy, v centru čtení děti o stromech logicky čtou, v centru psaní o nich píší, ale třeba v matematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě s ohledem na věk, s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.
 • Práce v centrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se s věkem zvyšují) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co by udělali jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly oceňovat, spolupracovat a o své činnosti se vyjádřily. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil.
 • Specifikem naší školy je tzv. televizní vysílání, možnost zahrát si na televizní hlasatelku nebo hlasatele. Televize pro nikoho není neznámý pojem. Ale umět se vyjádřit před diváky? To chce přípravu, odvahu, notnou dávku improvizace, ale hlavně - trénink. V Pramínku vedeme děti postupně a systematicky k tomu, aby dokázaly prezentovat svůj názor před diváky, a tak trénovaly a zdokonalovaly svoje řečnické dovednosti.
 • Čtení se u nás učí převážně genetickou (neboli písmenkovou) metodou, tedy tou nejpřirozenější. V počátcích výuky psaní mohou psát děti samozřejmě tiskacími písmeny.

 

Přijďte se k nám podívat. Jste u nás vítáni.

Pokud budete chtít navštívit naši školu, domluvte se prosím předem telefonicky s třídním učitelem, abyste náhodou nepřišli v den, kdy bude třída mimo budovu školy. Děkujeme za pochopení.

 

Více informací o vzdělávacím programu Začít spolu (mezinárodní označení Step by Step) najdete ZDE.