Zápis do MŠ Pramínek

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 do mateřské školy Pramínek

Ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovuji, po dohodě se zřizovatelem, termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od pondělí 4. května do pátku 15. května 2020. Vlastní podání žádostí je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – ID datové schránky: h29jtw7,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praminek@praminek.cz,
  (POZOR nelze zaslat jen prostý e-mail!)
 3. poštou na adresu školy – v obálce označené „Zápis MŠ 2020/2021“,
 4. vhození do schránky školy – Heyrovského 11 (vstup od kuchyně) – v obálce označené „Zápis MŠ 2020/2021“.

Potřebné náležitosti k žádosti o přijetí dítěte

 •  Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení v sekci Dokumenty (na konci stránky).
 • Prostá kopie rodného listu.
 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  Doložení řádného očkování dítěte:
  1. Prohlášení, že je dítě řádné očkováno (dokument je ke stažení v sekci Dokumenty (na konci stránky),
  2. kopie očkovacího průkazu.
 • Motivační dopis zdůvodňující výběr naší mateřské školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vaše dítě, co očekáváte od mateřské školy, proč si myslíte, že bude MŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Uveďte, které pracoviště preferujete (Čihadla 1, Heyrovského 11) a z jakého důvodu. Konečné rozhodnutí o rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště je v kompetenci pedagogické ředitelky. Pokud se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, pak uveďte, do které spádové mateřské školy dle trvalého bydliště dítě patří.

Po podání žádosti Vám bude zaslána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou zdravotní kontraindikaci.

III.

Děti mladší 3 let jsou do mateřské školy přijímány pouze v případě, pokud zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné: samostatně se oblékají a svlékají, samostatně přijímá potravu, dodržují osobní hygienu (čistotu) – nemají plenky, zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků.

IV.

Při přijetí zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci (může se jednat např. o dítě samoživitelky – samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.).
Na doporučení školských odborných pracovišť lze přijímat i děti se zdravotním postižením.

V.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

VI.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole, o místě budou rodiče informováni při zápisu. Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání.

VII.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

KRITÉRIUMBODOVÉ OHODNOCENÍ
Sourozenec v MŠ Pramínek10
Věk dítěteDosažení 4 let věku do 31. 8. 20202
Dosažení 3 let věku do 31. 8. 20201
Dítě z Dětské skupiny Žabka, Želvička1
Share This