Zápis do MŠ ve šk. roce 2021/22

  Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 do mateřské školy Pramínek

Ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovuji, po dohodě se zřizovatelem, termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od pondělí  3. května do pátku 7. května 2021.

1. Podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

Pokud bude zákonný zástupce podávat žádost osobním podáním v mateřské škole, je nutné rezervovat termín na praminek@praminek.cz. Začátek rezervací je od 12. dubna 2021.

Osobní podání proběhne v dohodnutém termínu v budově MŠ Pramínek, Čihadla 1, Brno-Bystrc, v kanceláři budovy v přízemí. Do budovy je povolen vstup pouze s respirátorem, po příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

2. Potřebné náležitosti k žádosti o přijetí dítěte

K zápisu zákonný zástupce přinese:

 • rodný list dítěte (v případě podání dálkovým způsobem zaslat prostou kopii, která musí být součástí spisu),
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ,
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajů
 • EVIDENČNÍ LIST s vyjádřením lékaře o řádném očkování (netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání),
 • MOTIVAČNÍ DOPIS.
 1. Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na www.praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
 2. GDPR – informace o zpracování osobních údajů je ke stažení na www.praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
 • Dokument EVIDENČNÍ LIST je ke stažení na www.praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

 • MOTIVAČNÍ DOPIS zdůvodňující výběr naší mateřské školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vaše dítě, co očekáváte od mateřské školy, proč si myslíte, že bude MŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Uveďte, které pracoviště preferujete (Čihadla 1, Heyrovského 11) a z jakého důvodu. Konečné rozhodnutí o rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště je v kompetenci pedagogické ředitelky. Pokud se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, pak uveďte, do které spádové mateřské školy dle trvalého bydliště dítě patří.

Po zaslání/osobním podání žádosti Vám bude zaslána/předána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

III.

Při přijetí zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci (může se jednat např. o dítě samoživitelky – samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.).

Na doporučení školských odborných pracovišť lze přijímat i děti se specifickými potřebami.

IV.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

V.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole, o místě budou rodiče informováni při zápisu. Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání.

VI.

KRITÉRIUMBODOVÉ OHODNOCENÍ
Sourozenec v MŠ, ZŠ Pramínek10
Věk dítěteDosažení 4 let věku do 31. 8. 20212
Dosažení 3 let věku do 31. 8. 20211
Dítě z Dětské skupiny Žabka, Želvička1

 Při přijímání dětí do mateřské školy vychází pedagogická ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Mgr. Helena Hlouchová, pedagogická ředitelka školy


Share This