Zápis do 1. třídy ve školním roce 2021/22

Zápis se uskuteční ve středu 7. dubna a ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, ve třídě 5.A.

Na zápis do 1. třídy je potřeba rezervovat si termín na adrese praminek@praminek.cz. Rezervace je možná od 1. 3. 2021.

Kritéria pro přijímání žáků

 • Dovršení šesti let k 31. 8. 2021.
 • Kapacita třídy je 22 žáků. Přednostně jsou přijímány děti, které docházely do MŠ Pramínek, nebo mají staršího sourozence, který již do ZŠ dochází.
 • V ostatních případech se při rozhodování o přijetí zohlední principy programu Začít spolu, se kterými ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. pracuje a sdílení pedagogických přístupů.

Postup

 1. Vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – dokument je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.
 1. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 20 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy, jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE, který je k dispozici na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.
 1.  Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také u vstupu do 5. A.
 1. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
 1. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o odklad (dokument je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY,  doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2021.

K zápisu přinese zákonný zástupce:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody

Mgr. Helena Hlouchová, pedagogická ředitelka školy

Share This