Pravidla provozu 1. stupně ZŠ v období od 25. 5. 2020 do konce šk. roku 2019/20

I nadále pečlivě sledujeme aktuální informace, na základě kterých plánujeme otevření našeho 1. stupně ZŠ ke dni 25. 5. 2020. Pro zahájení výuky se držíme metodických pokynů MŠMT a hygienických norem, které jsou pro nás závazné. I přesto, že bychom si moc přáli, aby se děti mohly vrátit do našich velkých tříd pospolu a vnímáme proto velkou podporu také z vaší strany, tak se prozatím budeme držet scénáře skupin. Samozřejmě i nadále sledujeme vývoj situace a jsme připraveni na ně aktuálně reagovat a naše pokyny jim přizpůsobit.

Abychom mohli detailněji plánovat, potřebujeme od vás do 18. 5. 2020 následující závazné informace třídním učitelkám:

 • Potvrzení nástupu dítěte do školy k 25. 5. 2020.
 • Zájem o školní družinu, popřípadě v jakém režimu (platí pro 1. až 4. třídy).
 • Informaci, pokud budete chtít odhlásit stravování. (Nahlášené děti k výuce jsou automaticky přihlášené ke stravování, pokud tomu tak je již od začátku školního roku.)

PRAVIDLA PROVOZU 1. STUPNĚ:

 • Provoz 1. stupně ZŠ bude rozdělen do 2 bloků – dopolední výuka a školní družina, která bude fungovat každý den do 15.30 hodin. Na oba bloky budou mít jednotlivé skupiny přiděleného svého pedagoga.
 • Děti budou rozděleny třídními učitelkami dle pokynů pedagogické ředitelky do skupin po max 15 dětech. Složení skupin bude neměnné, odpolední družiny se nesmí slučovat. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Skupiny budou formovány také v závislosti na zájem o školní družinu.
 • Jednotlivé skupiny budou mít různý začátek výuky. 8.00 a 8.15 střídavě skupiny pro 1., 2., 3. třídy a 4.A.; 4.B v 8.30; skupiny 5. třídy v 9.00 a 9.20.
 • Každá skupina bude mít svého vlastního pedagoga a bude fungovat ve vymezeném prostoru třídy/části třídy + školní zahrady. K dispozici bude mít svůj vlastní vchod, šatnu i sociální zařízení.
 • Výuka se zaměří na procvičování a dovysvětlování učiva, které probíhalo distanční formou. Upřednostněny  budou předměty ČJ, M a Náš svět. Angličtina bude vzhledem k nemožné účasti pedagoga ve všech třídách vyučována redukovaně. Tělesná výchova probíhat nebude. Výtvarná a hudební výchova budou zařazovány  dle uvážení pedagoga. V 5. třídě bude probíhat i výuka Informatiky.
 • Na obědy bude chodit vždy daná skupina zvlášť, některé třídy budou dostávat obědy přímo do tříd v časovém rozmezí od 11.00 do 14.00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude možné před obědem a po obědě v časech daných pro každou skupinu zvlášť nebo v průběhu družiny, nejpozději však v 15.30.

Bližší informace o rozdělení dětí do skupin a jednotlivých časech začátku výuky a obědů obdržíte po 18. 5. 2020 na základě informací o přihlášených dětech.

Pokračující forma distanční výuky pro děti, které nenastoupí k 25. 5. 2020, bude individuálně domluvena s jednotlivými třídními učitelkami.

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou.
 • Dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU:

 • V rámci školní zahrady a prostoru mimo třídy bude minimalizované shromažďování osob. Výjimka platí pro ranní setkání jednotlivých skupin s jejich pedagogem.
 • Před školou se budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu dětí/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

V PROSTORÁCH ŠKOLY:

 • Neprodleně po příchodu na místo srazu si děti za pomoci pedagoga vydezinfikují ruce. Po přezutí a vstupu do třídy se doporučuje umytí rukou vodou a tekutým mýdlem (20 až 30 sekund).
 • Nošení roušek je povinné ve společných prostorách školy (jídelna, šatna) a při skupinové práci (u nás centra aktivit, ranní kruh).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Každé dítě musí mít na den 2 roušky a uzavíratelný igelitový sáček, kam roušky v případě nepoužívání uloží.

POVINNOSTI RODIČŮ:

 • Do  18. 5. 2020 nahlásit účast svého dítěte v ZŠ třídní učitelce.
 • V den nástupu dítěte do školy dodat Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (viz odkaz níže)
 • Nevstupovat ani neposílat do školy nikoho s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 v době pobytu ve škole, je zákonný zástupce povinen si na základě oznámení pedagoga dítě okamžitě vyzvednout.

Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vytiskněte a podepsané jej předejte vedoucím pedagogům jednotlivých skupin při nástupu  dítěte do školy 25. 5. 2020.

Share This